Algavad Osula küla veemajandusprojekti ehitustöö

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse nõukogu otsustas 2017. aasta lõpus tehtud otsusega  toetada AS-i Võru Vesi poolt keskkonnaprogrammi veemajanduse alamprogrammi esitatud projekti „Osula küla veemajandusprojekt“ rahastamise taotluse. Projekti eesmärgiks on rekonstrueerida Võrumaal Võru vallas Osula külas amortiseerunud ühisveevärgi- ja ühiskanalisatsioonisüsteemid ning viia süsteem vastavusse tänapäevaste nõuetega, millega tagatakse klientidele nõuetekohane joogivesi ja reovee ärajuhtimine. Kokku ehitatakse ja rekonstrueeritakse Osula reoveekogumisalas 3,1 km veetorustikku ja 4,1 km kanalisatsioonitorustikku. Tööde käigus ehitatakse 3 reoveepumplat, uus annustüüpi reoveepuhasti ja rekonstrueeritakse olemasolevpuurkaev-pumpla koos veetöötlusseadmetega. Projekti tulemusena paraneb piirkonna elanike elukvaliteet ja vähenevad vee-ettevõtja kulutused avariitöödele, veetorustike lekked ja infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi. Väheneb risk looduskeskkonna reostusele, ümbritsevatele veekogudele. Projektiga täidetakse Sõmerpalu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas seatud kohustust rekonstrueerida Osula küla ühisveevärk ja -kanalisatsioon aastatel 2017 kuni 2020.

Projekteerimis- ja ehitustöid hakkab teostama riigihanke võitnud AS Valmap Grupp. Omanikujärelevalve teenust teostab OÜ Korbovek.

Projekteerimistööd valmivad ja ehitustöödega on plaanis alustada mai kuu lõpus. Ehitustööde lõpptähtaeg on 2019. aasta kevadel. Projekti maksumuseks kokku on 1 109 450,15 eurot ilma käibemaksuta, millest SA Keskkonnainvesteeringute Keskus finantseerib 863 432,49 eurot. Vee-ettevõtte omaosalus on seega 22,17%, mille finantseerimist toetab Võru vald.

Vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamisega teostab sama aegselt Osula küla läbivatel teedel ehitustöid Maanteeamet.

Ehitustööd võivad tekitada kohalikele elanikele ja liiklejatele ebamugavusi, loodame inimeste mõistavale suhtumisele.