AS Võru Vesi on määratud Kanepi valla vee-ettevõtjaks

Kanepi Vallavolikogu on määranud 20.11.2018 otsusega 1-3/2018/28 Saverna, Maaritsa, Valgjärve, Krootuse ja Ihamaru külades ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (edaspidi ÜVK) tegevuspiirkondades vee-ettevõtjaks AS-i Võru Vesi, kes alustab teenuste pakkumist ja taristu opereerimist alates 01.01.2019.

Alates 01.01.2019 kehtivad Saverna, Maaritsa, Valgjärve, Krootuse ja Ihamaru külades vastavalt Kanepi Vallavalitsuse 29.11.2018 korraldusele nr 2-3/2018/328 teenuste hinnad:

  • veevarustus – 1,18 eur/m3;
  • reovee ärajuhtimine – 1,85 eur/m3.

Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.

 

AS Võru Vesi lähtub enda töös eelkõige ÜVK seadusest ja kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud ÜVK liitumise ja kasutamise eeskirjadest. Koostöös klientidega kohustub vee-ettevõte järgima õigusaktidest tulenevaid tingimusi ning likvideerima võimalikud tekkivad puudused.

AS Võru Vesi sõlmib kõikide klientidega uued kirjalikud teenuslepingud ning paigaldab nõuetele vastavasse veemõõdusõlme uue kaugloetava veearvesti. Veemõõdusõlmed ehitab nõuetekohaseks AS Võru Vesi. Olemasolevatel klientidel on võimalus teenuslepingu sõlmimise avaldus täita veearvesti vahetamisel.

Klientidel, kellel puudub endiste vee-ettevõtetega kehtiv kirjalik ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni teenuste kasutamise leping tuleb sõlmida teenusleping AS-iga Võru Vesi.  Lepingu sõlmimiseks tuleb esitada AS-ile Võru Vesi nõuetekohane avaldus teenuslepingu sõlmimiseks ning koopia isikut tõendavast dokumendist. Avaldust saab esitada AS Võru Vesi kontoris aadressil Ringtee 10 Võru või kodulehel www.voruvesi.ee kliendi menüüst valides avaldused ja blanketid.

Kui seisuga 01.02.2019 ei ole klient sõlminud AS-iga Võru Vesi teenuslepingut, on vee-ettevõtjal õigus peatada kliendile teenuste osutamine kuni lepingu sõlmimiseni.

 

Vee-ettevõtja kliendiks ei saa olla iga korterelamu korteri omanik. Korteri omanikega lõpetab AS Võru Vesi lepingud. ÜVK seaduse mõistes on klient kinnistu omanik või valdaja, kelle kinnistu veevärk või kanalisatsioon on ühendatud ühisveevärgi või
-kanalisatsiooniga vastava torustikühenduse kaudu ja kellega vee-ettevõtja on sõlminud teenuslepingu ühisveevärgist joogivee võtmiseks ja/või reovee ärajuhtimiseks. Seega arved esitatakse ühistule, valdajale või volitatud esindajale kellega teenusleping on sõlmitud ning kes arveldab edasi korteri omanikega.

 

Veearvestitest, veemõõdusõlmedest ja näitude teatamisest

AS Võru Vesi paigaldab kõigile klientidele (v.a korteritesse) uued kaugloetavad veearvestid.

Veearvesti kuulub vee-ettevõttele. Kinnistu omanik peab tagama veemõõdusõlmes ettenähtud temperatuuri ja tingimused, et ära hoida veearvesti külmumine või muul moel purunemine. Külmunud või purunenud veearvesti peab kinnistu omanik või haldaja vee-ettevõttele kompenseerima.

Veearvesti paigaldatakse veemõõdusõlme, millele kehtivad samuti omad nõuded, et oleks tagatud vee koguste täpne mõõtmine ja veearvesti vahetamise võimalus. Veemõõdusõlmele esitatavate nõuetega saab tutvuda AS-i Võru Vesi kodulehel internetis www.voruvesi.ee. Vajadusel ehitatakse vee-ettevõtja poolt uus nõuetekohane veemõõdusõlm.

 

AS Võru Vesi alustab klientide veearvestite vahetamisega esimesel võimalusel. Täpne vahetamise aeg lepitakse kliendiga eelnevalt kokku.  Kuni kaugloetava veearvesti paigaldamiseni peab klient teatama veearvesti näidu kliendihaldurile tel: 782 1779 või
522 1779; e-posti aadressile: naidud@voruvesi.ee või AS Võru Vesi kodulehel: www.voruvesi.ee.

 

AS-i Võru Vesi eesmärk Kanepi valla vee-ettevõtjana on pakkuda klientidele igapäevaselt nõuetekohaseid ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuseid. Selleks on vajalik pidev suhtlus klientidega ja eelpool loetletud asjade korrastamine.

 

Alates 01.01.2019 on vee ja kanalisatsiooni avariidest või muudest süsteemiga seotud probleemidest on võimalik teavitada AS-i Võru Vesi avariitelefonidel 782 2111 ja 515 0315. Teenuselepingutega seonduvad küsimused saab esitada kliendihaldurile tel: 782 1779 ja
522 1779 või e-posti aadressile: klient@voruvesi.ee.

 

AS Võru Vesi on pikaaegse kogemusega regionaalne vee-ettevõte, kes alustas tegevust aktsiaseltsina 1995. aastal. AS Võru Vesi opereerib tänaseks 5 omavalitsuses kokku 40 teeninduspiirkonnas ning alates 2019. aastast lisanduvad uued tegevuspiirkonnad Võru ja Kanepi valdades.

 

Meeldivat koostööd!

AS Võru Vesi