Liitumistasu arvutamise metoodika

AS Võru Vesi annab teada,  et vastavalt AS Võru Vesi nõukogu 20.06.2018 otsusele pikendati Antsla ja Kanepi valla tegevuspiirkondades ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumistasuta liitumine kuni 31.12.2019 tingimisel, et tasuta liitumise saavad kliendid, kes on esitanud liitumistaotluse ennem 30.06.2019 ning on sõlminud vee-ettevõtjaga teenuslepingu hiljemalt 31.12.2019.

Vastavalt AS Võru Vesi nõukogu 20.06.2018 otsusele on liitumistasust vabastatud Võru reoveekogumisalal füüsilisest isikust kinnistu omanikud, ühisomanikud või kaasomanikud, kes saavad toetust alates määruse „Toetuse andmise tingimused meetme „Veemajandustaristu arendamine“ tegevuse  „Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumine“ raames“ kehtima hakkamisest. Tasuta liitumine kehtib kuni määruses märgitud kuupäevani.

 

Alates 01.01.2019 kehtib kõigis AS Võru Vesi tegevuspiirkondades liitumistasu.

Liitumistasu arvutatakse vastavalt Konkurentsiameti poolt 22.09.2015 kooskõlastatud AS Võru Vesi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumistasu arvutamise metoodikale.

AS Võru Vesi liitumistasu arvutamise metoodika