Liitujale

1. Liitumistaotluse esitamine

Vastavalt kehtivale liitumise eeskirjale tuleb ühisveevärgi ja-kanalisatsiooniga liitumiseks esitada AS-ile Võru Vesi nõuetekohane liitumistaotlus. Liitumistaotluse blanketi saab ettevõtte kontorist (Ringtee 10 Võru) või koduleheküljelt. Täidetud taotlus koos lisadega esitada paberkandjal AS Võru Vesi kontorisse, saata e-kirjaga aadressile voru.vesi@voruvesi.ee või täita blankett koduleheküljel elektrooniliselt (http://voruvesi.ee/kliendile/avaldused-ja-blanketid/)

2. Liitumistingimuste väljastamine

Liitumistaotluse vaatab AS Võru Vesi läbi ja väljastab liitujale 30 päeva jooksul pärast taotluse esitamist liitumistingimused. Liitumistingimustes määratakse liitumispunktid, tehnilised nõuded kinnistu torustikule, vajadusel tagatud veevajadus ja reovee äravoolu hulk ning liitumistingimuste kehtivusaeg. Liitumistingimuste eest tuleb tasuda vastavalt teenustööde hinnakirjale. Liitumistaotluse esitamine ja liitumistingimuste saamine ei tähenda veel kinnistu liitumist ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga! Kui kinnistu torustikke ei ole ehitatud vastavalt liitumistingimustes esitatud nõuetele, siis võib AS Võru Vesi keelduda teenuslepingu sõlmimisest.

3. Liitumisprojekti koostamine, kooskõlastamine

Liitumistingimuste alusel tellib liituja torustike ehitamiseks liitumisprojekti vastavat tegevusluba omavalt projekteerimisega tegelevalt ettevõttelt. Projekt koostatakse ja kooskõlastatakse Ehitusseadustikus sätestatud korras.

AS Võru Vesi pakub võimalust liitumisprojekti koostamiseks, vastava soovi korral tuleb see märkida liitumistaotluses. AS Võru Vesi poolt koostatud liitumisprojekti hind on määratud AS Võru Vesi teenustööde hinnakirjas. Liitumisprojekt tuleb kooskõlastada teiste kommunikatsiooniettevõtetega. Kooskõlastatud liitumisprojekt on aluseks liitumislepingu sõlmimisel. Koos kooskõlastatud projektiga tuleb esitada kohalikule omavalitsusele allkirjastatud ehitusteatise taotlus.

4. Liitumisleping

Projekti valmides tuleb liitujal esitada kirjalik taotlus liitumislepingu sõlmimiseks. Taotluse saab esitada AS Võru Vesi kontoris või kodulehel (http://voruvesi.ee/kliendile/avaldused-ja-blanketid/). Liitumisleping sõlmitakse 30 kalendripäeva jooksul peale liitumisprojekti vee–ettevõtjale kooskõlastamiseks esitamist, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Liitumisprojekt esitatakse kahes eksemplaris, millest üks tagastatakse kooskõlastatult pärast liitumislepingu sõlmimist liitujale. Kui liitumisprojekt on koostatud AS Võru Vesi poolt, siis ei ole projekti vaja täiendavalt vee-ettevõtjaga kooskõlastada. Liitumisleping on aluseks teenuslepingu sõlmimisele. Liituja on kohustatud maksma ühekordset liitumistasu, mille suurus määratakse liitumislepingus. Ennem liitumislepingu sõlmimist on keelatud kinnistu torustike ühendamine AS Võru Vesi torustikega!

5. Liitumistasu

Liitumistasu suuruse arvutab vee-ettevõtja. Liitumistasu arvutamisel lähtutakse Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusest, kohalikest ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumise eeskirjadest ning liitumistasu arvutamise metoodikast (http://voruvesi.ee/wp-content/uploads/2012/08/AS-V%C3%B5ru-Vesi-liitumistasu_metoodika-2015-1809151.pdf). Liitumistasu sõltub üldjuhul konkreetse kinnistu liitumiseks vajalike torustike, kaevude ja liitumispunktide ehitamise maksumusest.

Kui kinnistule ei ole välja ehitatud liitumispunkte, siis nende ehitamise korraldab ainult AS Võru Vesi. Sellisel juhul tuleb liitujal maksta liitumistasuna liitumispunktide väljaehitamise maksumus (ühendustorustik koos liitumispunktidega), mis arvutatakse vastavalt tegelikele kuludele.

6. Liitumispunktide rajamine

Tänavatorustike rajamisel või rekonstrueerimisel ehitatakse tänavaga piirnevatele kinnistutele liitumispunktid ehitusprojekti mahus, sõltumata kas kinnistu omanik on esitanud liitumistaotluse. Üldjuhul paigaldatakse liitumispunktid kinnistu omaniku poolt kooskõlastatud asukohta, kuni 1 meeter kinnistu piirist väljapoole tänavaalale. Liitumispunktiks paigaldatakse ühisveevärgiga sulgarmatuur (maakraan) ja ühiskanalisatsiooniga kanalisatsiooni kontrolltoru või kontrollkaev. Igale kinnistule ehitatakse ainult üks liitumispunkt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga!

Kui kinnistule ei ole välja ehitatud liitumispunkte, siis nende ehitamise korraldab ainult AS Võru Vesi (võtab ehitajatelt hinnapakkumised ja esitab liitujale liitumistasu kalkulatsiooni). Liitumispunktide ehitustööde ja omanikujärelevalve tellijaks on alati ainult AS Võru Vesi!

7. Kinnistu torustiku ehitus

Liitumisprojektiga saab liituja erinevatelt ehitajatelt võtta hinnapakkumisi, k.a AS-ist Võru Vesi. Kinnistu torustiku ehitustöid võivad teha ainult vastavat litsentsi (MTR registreeringut) omavad ehitajad. Ehitustöödega võib alustada pärast liitumislepingu sõlmimist (allkirjastamist) ning kui on olemas kohaliku omavalitsuse poolne nõusolek.

Ehitustöödest tuleb teavitada AS-Võru Vesi vähemalt üks tööpäeva enne kaevetöid.

Ehitaja on ehitustööde käigus kohustatud lahtise kaevikuga näitama ette AS Võru Vesi esindajale ühenduse kinnistu torustiku ja ühisveevärgi ning –kanalisatsiooni torustikuga. Ühendusest ja kinnistu torustikest tuleb teha lahtise kaevikuga fotod, mis hiljem lisada teostusmõõdistuse juurde. Ühenduse nõuetekohasuse kohta tehakse kohapeal vastav akt. Ehitustööde lõppemisel kontrollib vee-ettevõtja esindaja kinnistu torustiku vastavust projektile. Kui torustik ei ole ehitatud vastavalt projektile ja liitumistingimustele, siis võib AS Võru Vesi keelduda teenuslepingu sõlmimisest ja teenuse osutamisest.

Torustiku rajamise meetri hind sõltub pikkusest, kaevudest, pinnasest, ehituse keerukusest, ehitajast jpm. Kinnistust väljapoole jäävad torustikud kuni liitumispunktideni peab ehitaja või omanik andma tasuta aktiga üle vee–ettevõttele. Kinnistu torustikku ei tohi hakata ehitama enne, kui on läbitud eelnevad etapid, ehk on olemas liitumistingimused, kooskõlastatud liitumisprojekt, sõlmitud liitumisleping ning esitatud ehitusteatis kohalikule omavalitsusele!

8. Kinnistu veevärgi üldnõuded

Ühisveevärgiga liitumispunktiks paigaldatakse kinnistu piiri juurde maakraan. Maakraan on sulgarmatuur, millest tavainimesele on nähtav ainult maakraani spindelpikendusele paigaldatud maapealne malmist kape. Maakraanist saab sulgeda ja avada, mida võib teha ainult vee–ettevõtte volitatud isik, kinnistu veevärki.

Eramutele paigaldatakse tavaliselt liitumispunktiks DN 25/32 maakraan, millega saab ühendada De 32 veetorustiku. Kinnistu veetorustiku peab ehitama polüetüleenist (PE) veetorudest surveklassiga vähemalt PN10. Torustik tuleb paigaldada 1,8 meetri sügavusele toru pealt maapinnani. Torustiku liitmikena kuni veemõõdusõlmeni peab kasutama ainult elekterkeevisliitmikke. Maakraanist kuni veemõõdusõlmeni on soovitatav kasutada võimalikult vähe liitmikke. Veetorustik ei tohi hargneda kinnistul enne veemõõdusõlme. Vundamendi alt või läbi paigaldada veetorustik kaitsehülssi, et ei tekiks torustiku ja vundamendi vahelist otsest hõõrdumist.

Ühendused teiste veevärgi veetorustikega (salvkaevust, puurkaevust, teise vee-ettevõtja veevärgist jne) on keelatud.

Veemõõdusõlm tuleb paigaldada vastavalt AS Võru Vesi esitatud nõuetele. Üldjuhul peab veemõõdusõlm paiknema hoone sees kohe välisseina taga ja võimalikult ühendussulguri lähedal kuivas ja valgustatud ruumis, kus temperatuur ei tohi langeda alla +4°C. Veemõõdusõlme sisustamine (torude, sulgurite, arvestikanduri, tagasilöögiklappi jm paigaldamine) toimub kliendi kulul.

Veemõõdusõlmes ei tohi olla veearvestist mööda viivat toru. Veemõõdusõlme hooldamise, sisustamise ja turvalisuse tagab klient.

9. Kinnistu kanalisatsiooni üldnõuded

Ühiskanalisatsiooniga liitumispunktiks paigaldatakse kinnistu piiri juurde tavaliselt kanalisatsiooni kontrolltoru De 200/160 või kontrollkaev De 400/315. Kinnistu kanalisatsioonitorustik tuleb ehitada polüvinüülkloriid (PVC) kanalisatsioonitorudest De 160 jäikusastmega SN8. Torustik paigaldada vähemalt 1,2 meetri sügavusele toru põhjast maapinnani. Kui torustik ulatub maapinnale ligemale tuleb torustik nõuetekohaselt soojustada.

Kanalisatsioonitorustik tuleb paigaldada kaldega liitumispunkti poole, soovitatav kalle 1‰ ehk 1 cm/m. Kohtadesse, kus torustik muudab suunda; muutub torustiku läbimõõt; muutub kalle; ühineb rohkem kui kaks toru, tuleb paigaldada kanalisatsiooni kontrollkaev minimaalselt De 400/315. Kaev peab olema veetihe, varustatud umbluugiga ja voolurenniga. Kanalisatsioonitorustik peab olema lahkvoolne ning kõik torud, kaevud ja muud detailid peavad olema veetihedad.

Kinnistu kanalisatsioonil peavad olema allpool ühiskanalisatsiooni paisutustaset paiknevatel reovee neeludel kaitseseadmed uputuste vältimiseks.

Kinnistu kanalisatsioonitorustikul peab olema nõuetekohane tuulutus.

Kinnistu kanalisatsioonil, mis on ühendatud ühiskanalisatsiooniga ei tohi olla vahel reoveesette kogumismahuteid.

Drenaaži–, pinna– ja sademeveejuhtimine ühiskanalisatsiooni on keelatud ja karistatav!.

10. Veemõõdusõlm

Veemõõdusõlm tuleb ehitada vastavalt vee–ettevõtte nõuetele, mis väljastatakse koos liitumistingimustega. Veemõõdusõlmega seotud tööd teostatakse liituja kulul. Veearvesti veemõõdusõlme paigaldamiseks väljastab liitujale AS-i Võru Vesi veekontrolör-lukksepp. Arvesti jääb vee–ettevõtte omandisse ja liituja ei pea selle eest täiendavalt maksma. Vee-ettevõte korraldab arvesti perioodilist kontrolli (taatlemist) vastavalt seaduses ettenähtud korras ja sagedusel.

Kui veemõõdusõlm on ehitatud, tuleb võtta ühendust AS Võru Vesi veekontrolör-lukkseppaga ja leppida kokku veearvesti plommimise aeg. Veekontrolör-luksepp kontrollib veemõõdusõlme, koostab akti ja plommib veearvesti. Veemõõdusõlmele paigaldatud plomme ei tohi klient ise eemaldada ning peab plommi vigastamisest koheselt teavitama AS-i Võru Vesi!

11. Teostusmõõdistus

Ehitatud kinnistu torustiku kohta peab liituja enne teenuslepingu sõlmimist esitama AS-ile Võru Vesi nõuetekohase teostusmõõdistuse, mis on koostatud vastava spetsialisti (geodeedi) poolt (MTR registreering nõutud). Teostusmõõdistus tehakse lahtise kaevikuga. Teostusmõõdistus tuleb esitada vee–ettevõttele digitaalselt DGN- või DWG-formaadis ja paberkandjal. Üks eksemplar teostusmõõdistusest on vajalik esitada allkirjastatud kasutusteatise taotlusega kohalikule omavalitsusele.

Teostusmõõdistusel peab olema torustiku, kaevude ja muude armatuuride asukoht, materjal, kõrgus, läbimõõt ja muu vajalik. Ilma kinnistu torustiku teostusmõõdistuseta AS Võru Vesi liitujaga teenuslepingut ei sõlmi!

12. Teenuslepingu sõlmimine

Liituja kohustub peale ehituse lõppemist teavitama sellest koheselt AS-i Võru Vesi ning sõlmima AS-iga Võru Vesi teenuslepingu, mille sõlmimiseks peab liituja esitama vee–ettevõttele avalduse teenuslepingu sõlmimiseks. Avaldust saab täita ja esitada AS Võru Vesi kontoris või kodulehel (http://voruvesi.ee/kliendile/avaldused-ja-blanketid/). Enne teenuslepingu sõlmimist vee– ja reoveeteenuste kasutamine ei ole lubatud!

Teenuslepingu sõlmimisel peavad kliendil olema esitada: rajatud torustiku teostusmõõdistus, kinnistu omaniku isikut tõendav dokument, kinnistu plaan ja kinnistu omandit tõendav dokument, Teenuslepinguga seonduvad kokkulepped saab teha tel 782 1779 või 522 1779. Teenuslepingu eelduseks on veemõõdusõlme nõuetekohane paigaldus!

Tere tulemast AS Võru Vesi kliendiks!