Tasuta ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumine kuni 30.06.2018

Teade  – tasuta ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumine kuni 30.06.2018

AS Võru Vesi annab teada,  et vastavalt AS Võru Vesi nõukogu 28.08.2017 otsusele kehtib Antsla, Kanepi ja Võru (endise Sõmerpalu valla territooriumil) valla tegevuspiirkondades ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumistasuta liitumine kuni 30.06.2018.

Selleks kuupäevaks peab olema liituja välja ehitanud kinnistupealsed torustikud ning sõlminud AS-iga Võru Vesi teenuslepingu.

Liitumiseks tuleb vee-ettevõttele esitada esmalt liitumistaotlus. Liitumise kohta täpsem informatsioon AS Võru Vesi kodulehelt www.voruvesi.ee, tel: 782 8334, e-post: voru.vesi@voruvesi.ee.

Alates 01.07.2018 kehtib kõigis AS Võru Vesi tegevuspiirkondades liitumistasu.

Liitumistasu arvutatakse vastavalt Konkurentsiameti poolt 22.09.2015 kooskõlastatud AS Võru Vesi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumistasu arvutamise metoodikale. Liitumistasu sisaldab vee-ettevõtja poolseid kulutusi, mis on tehtud võimaldamaks kinnistul liituda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga, näiteks liitumispunkti ja ühendustorustike väljaehitamine. Kehtiva metoodika järgi arvutatakse igale kinnistule eraldi liitumistasu, vastavalt tehtud investeeringute maksumusele.