Võru Vesi AS pressiteade: Jätkuvalt saab taotleda toetust eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamiseks

Kaks ja pool aastat tagasi avas Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) eraisikutele suunatud ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumise toetuse, mille eesmärk on tagada inimestele kvaliteedinõuetele vastava joogivee kättesaadavus ning reovee nõuetekohane kogumine ja puhastamine reoveekogumisaladel suurusega 2000 inimekvivalenti ja enam. Toetusmeetme kogumaht on 17 miljonit eurot.

AS Võru Vesi tegevuspiirkondades Võru- ja Põlvamaal saavad taotlusi KIK-ile esitada Võru (Võru linn ja Võru valla lähiümbrus), Väimela, Parksepa, Puiga, Orava, Lasva, Kääpa, Otsa, Sõmerpalu, Osula, Järvere, Haanja, Ruusmäe, Antsla, Kobela, Vana-Antsla, Kuldre, Uue-Antsla, Kanepi, Põlgaste, Saverna ja Krootuse reoveekogumisalade elanikud. Toetust saavad taotleda kinnistusraamatusse kantud kinnisasja või hoonestusõiguse füüsilisest isikust omanik, ühisomanik või kaasomanik. Toetust antakse elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja/või
-kanalisatsiooniga, mida toetatakse juhul, kui selleks on olemas võimalus, aga mingil põhjusel ei ole kinnistu veel liitunud.

Toetuse suurus lähtub sarnaste ehitustööde 2018.aasta jaanuaris välja selgitatud keskmisest maksumusest ning sõltub rajatava torustiku pikkusest. Toetuse summad jäävad vahemikku 1382–3792 eurot. Taotlusi võetakse vastu kuni eelarve täitmiseni. KIK menetleb taotlusi nende esitamise hetkest, sellele kulub umbes kaks kuni neli nädalat ning pärast rahastuseotsuse saamist on aega kuus kuud ehitustööde elluviimiseks ja KIK-ile lõpparuande esitamiseks.

Praeguseks on Võrumaal toetuse rahuldamise otsusesaanud 303 kinnistuomanikku kogusummas 906472 eurot. Hetke seisuga on eelmainitud meetmest positiivse rahastusotsuse saanud kogu Eesti peale 4759 taotlust kogusummas 13,32 miljonit eurot. AS Võru Vesi juhatuse liikme Juri Gotmansi arvates on AS Võru Vesi tegevuspiirkondades Võrumaal ja Põlvamaal inimesed tublisti taotlusi esitanud ning enamus neist on saanud ka positiivse otsuse. Juri Gotmans julgustab kõiki huvilisi, kellele antud toetus on suunatud, usinasti taotlusi esitama ja KIK-iga või AS-iga Võru Vesi ühendust võtma.

AS Võru Vesi varasemate aastate kogemus näitab, et eraisikutel, kes soovivad seda toetust kasutada, on mõistlik pöörduda vee-ettevõtte poole juba varakevadel. Esmalt tuleb esitada vee-ettevõttele vormikohane liitumistaotlus, misjärel väljastatakse liitujale liitumistingimused, mis on aluseks liitumisprojekti koostamiseks. Juba pärast liitumistingimuste väljastamist saab esitada KIK-ile taotluse toetuse saamiseks. Ehitustöödega võib alustada alles pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist KIK-i poolt ja liitumislepingu sõlmimist AS-iga Võru Vesi. Ühisveevärgiga ja/või -kanalisatsiooniga liitumine peab olema lõpuni viidud kuue kuu jooksul peale rahastusotsuse tegemist. Liitumine on lõpuni viidud, kui on ehitatud torustikud, koostatud teostusjoonis ja sõlmitu vee-ettevõtjaga teenusleping.

AS Võru Vesi