AS Võru Vesi on määratud Antsla valla endise Urvaste valla vee-ettevõtjaks

Antsla Vallavalitsus on kinnitanud Antsla valla endise Urvaste valla ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni (edaspidi ÜVK) tegevuspiirkondades vee-ettevõtjaks AS-i Võru Vesi, kes alustab teenuste pakkumist ja taristu opereerimist alates 01.04.2018. Tegevuspiirkondadeks on määratud Kuldre, Pihleni, Uue-Antsla, Visela ja Vaabina külad.

Hetkel kehtivad veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste hinnad kehtivad kuni 31.12.2018:

·         veevarustus – 1,38 eur/m3;

·         reovee ärajuhtimine – 1,22 eur/m3.

Hinnad sisaldavad käibemaksu.

Alates 01.01.2019 ühtlustatakse Antsla vallas ÜVK teenuste hinnad.

AS Võru Vesi lähtub enda töös eelkõige ÜVK seadusest ja kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud ÜVK liitumise ja kasutamise eeskirjadest. Koostöös klientidega kohustub vee-ettevõte järgima õigusaktidest tulenevaid tingimusi ning likvideerima võimalikud tekkivad puudused.

Kõik hetkel kehtivad kirjalikult sõlmitud kliendilepingud (teenuslepingud) koos kliendi andmebaasiga annab Urvaste valla Veevärk OÜ üle AS-ile Võru Vesi. AS Võru Vesi sõlmib kõikide klientidega uued Teenuslepingud. Olemasolevatel klientidel on võimalus teenuslepingu sõlmimise avaldus  täita veearvesti vahetamisel.

Klientidel, kellel puudub Urvaste valla Veevärk OÜ-ga kehtiv kirjalik ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni teenuste kasutamise leping tuleb sõlmida teenusleping AS-iga Võru Vesi.  Lepingu sõlmimiseks tuleb esitada AS-ile Võru Vesi nõuetekohane avaldus teenuslepingu sõlmimiseks ning koopia isikut tõendavast dokumendist. Avaldust saab esitada AS Võru Vesi kontoris aadressil Ringtee 10 Võru või kodulehel www.voruvesi.ee kliendi menüüst valides avaldused ja blanketid.

Kui seisuga 01.05.2017 ei ole klient sõlminud AS-iga Võru Vesi teenuslepingut, on vee-ettevõtjal õigus peatada kliendile teenuste osutamine kuni lepingu sõlmimiseni.

Vee-ettevõtja kliendiks ei saa olla iga korterelamu korteri omanik. Korteri omanikega lõpetab AS Võru Vesi lepingud.

ÜVK seaduse mõistes on klient kinnistu omanik või valdaja, kelle kinnistu veevärk või kanalisatsioon on ühendatud ühisveevärgi või -kanalisatsiooniga vastava torustikühenduse kaudu ja kellega vee-ettevõtja on sõlminud teenuslepingu ühisveevärgist joogivee võtmiseks ja/või reovee ärajuhtimiseks. Seega arved esitatakse ühistule, valdajale või volitatud esindajale kellega teenusleping on sõlmitud ning kes arveldab edasi korteri omanikega

Veearvestitest, veemõõdusõlmedest ja näitude teatamisest

AS Võru Vesi paigaldab kõigile klientidele (v.a korteritesse) uued kaugloetavad veearvestid.

Veearvesti kuulub vee-ettevõttele. Kinnistu omanik peab tagama veemõõdusõlmes ettenähtud temperatuuri ja tingimused, et ära hoida veearvesti külmumine või muul moel purunemine. Külmunud või purunenud veearvesti peab kinnistu omanik või haldaja vee-ettevõttele kompenseerima. Vastavalt kehtivale määrusele ei ole lubatud vee-ettevõtjal mõõta klientide vett plastmasskorpusega veearvesti nn. korteriarvestitega.

Veearvesti paigaldatakse veemõõdusõlme, millele kehtivad samuti omad nõuded, et oleks tagatud vee koguste täpne mõõtmine ja veearvesti vahetamise võimalus. Veemõõdusõlmele esitatavate nõuetega saab tutvuda ASi Võru Vesi kodulehel internetis www.voruvesi.ee. Vajadusel ehitatakse vee-ettevõtja poolt uus nõuetekohane veemõõdusõlm.

AS Võru Vesi alustab klientide veearvestite vahetamisega alates 12. veebruarist. Täpne vahetamise aeg lepitakse kliendiga eelnevalt kokku. Planeeritud on kõik veearvestid ära vahetada hiljemalt 29.03.2018, et oleks võimalik võtta veearvesti näidud kuulõpu seisuga ennem vee-ettevõtja vahetust.

AS Võru Vesi eesmärk Antsla valla vee-ettevõtjana on pakkuda klientidele igapäevaselt nõuetekohaseid ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuseid. Selleks on vajalik pidev suhtlus klientidega ja eelpool loetletud asjade korrastamine.

Alates 01.04.2018 on vee ja kanalisatsiooni avariidest või muudest süsteemiga seotud probleemidest on võimalik teavitada ASi Võru Vesi avariitelefonidel 782 2111 ja 515 0315. Teenuselepingutega seonduvad küsimused saab esitada kliendihaldurile tel: 782 1779 ja 522 1779 või e-posti aadressile: klient@voruvesi.ee.

AS Võru Vesi on pikaaegse kogemusega regionaalne vee-ettevõte, kes alustas tegevust aktsiaseltsina 1995. aastal. AS Võru Vesi opereerib tänaseks 5 omavalitsuses kokku 35 teeninduspiirkonnas.

Meeldivat koostööd!

AS Võru Vesi