Kastmisvee kasutamise kord ja arveldamise avaldus

Kastmisvee arvutamise kord

Avaldus täiendava veearvesti taotlemiseks

KASTMISVEE KASUTAMISE JA ARVELDAMISE AVALDUS

  Kliendi ees ja -perekonnanimi*

  Kinnistu aadress*

  Teenuslepingu nr

  Kliendi kontakttelefon*

  Kliendi e-posti aadress*

  Palun võimaldada 2022. aasta suveperioodil kastmiseks kasutatud ühisveevärgist võetud vee koguse ulatuses reovee ärajuhtimise teenuse tagasiarvestust AS Võru Vesi poolt määratud tingimustel. Kinnitan, et olen veearvesti näite teatanud teenuslepingus ettenähtud korras ja tasunud kõik AS Võru Vesi poolt mulle väljastatud arved tähtaegselt. Olen teadlik, et tagasiarvestus tehakse suvise 01.06 kuni 31.08 ja talvise 01.10 kuni 31.03 perioodi vahena. Teatan näidud lepingus kokkulepitud tähtajal ning vajadusel lisaks seisuga 31.03.2022, 31.05.2022, 31.08.2022 ja 30.09.2022 (kui ei ole paigaldatud kaugloetavat arvestit). Olen tutvunud AS Võru Vesi juhatuse korraldusega „Kastmisvee arvutamise kord“ ja nõus korralduses sätestatud tingimustega. Olen nõus, et AS-il Võru Vesi on õigus muuta kehtivat hinnakirja ning tagasiarvestuse tingimusi, teatades sellest 30 päeva enne muudatuse jõustumist AS Võru Vesi kodulehel.