AS Võru Vesi pressiteade: Alustatakse Antsla linna veetöötlusjaama projekteerimis- ja ehitustöödega

PRESSITEADE

12.11.2019

Alustatakse Antsla linna veetöötlusjaama projekteerimis- ja ehitustöödega

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogu rahuldas 21.06.2019 tehtud otsusega AS-i Võru Vesi poolt esitatud projekti „Antsla linna veetöötlusjaama rekonstrueerimine“ rahastamise taotluse.

Projekti eesmärgiks on Antsla linna Veski tn veetöötlusjaama rekonstrueerimine ning sinna juurde veereservuaaride ehitamine koos II-astme pumplaga. Veetöötlusseadmete rekonstrueerimisega tagatakse Antsla linna ja Lusti küla veevarustuse klientidele nõuetele vastav joogivesi. Veereservuaaride ja II-astme pumpla rajamisega saab tagada veevõrgus nõuetekohase surve ning varem ühisveevärgile paigaldatud tuletõrjehüdrantidest on võimalik saada tulekustutusveeks nõuetekohane vee vooluhulk. Samuti on võimalik veereservuaaridesse kogutud puhastatud vett kasutada hädaolukordades.

Projekti projekteerimis- ja ehitustöid hakkab teostama riigihanke võitnud Schöttli Keskkonnatehnika AS. Omanikujärelevalvet ehitustöödele teostab Korbovek OÜ. Tööd valmivad 2020. aasta novembris.

Projekti maksumuseks kokku on 294 710 eurot, millele lisandub käibemaks. SA Keskkonnainvesteeringute Keskus finantseerib projekti
174 090 euroga. Projekti aitab ellu viia Antsla vald, kes tagab projekti omaosaluse finantseerimise.

AS Võru Vesi on määratud Antsla valla vee-ettevõtjaks alates 2013. aastast. Kokku osutab AS Võru Vesi veeteenuseid 51 tegevuspiirkonnas.

AS Võru Vesi