Teenusleping

Teenuslepingu sõlmimise tingimused ja dokumendid

 1. Teenuslepingut võib sõlmida omanik või kliendi volitatud isik.
 2. Omanik peab tõendama oma omandiõigust kas
 • ehitisregistri teatisega (vallasvara puhul)
 • kinnistusameti kinnistusotsusega või
 • notariaalse lepinguga.
 1. Volitatud isik peab esitama lepingu sõlmimisel omaniku notariaalse volikirja.
 2. Omaniku või volitatud esindajate isiku samasus tuleb tuvastada Eesti Vabariigi passi , ID kaardi või autojuhilubade alusel.
 3. Uuel liitujal tuleb esitada ka teostusmõõdistus
 4. Lepingu sõlmimisel tuleb esitada arve saatmise aadress, kontaktisiku nimi, telefon ja aadress.
 5. Teenuslepingu uuendamisel (antud objektiga on varem leping olemas) tuleb esitada uuendamise põhjus (ettevõtte reorganiseerimine, omaniku vahetus jne), esitada avaldus teenuslepingu lõpetamiseks. Uus omanik peab esitama avalduse lepingu sõlmimiseks.
 6. Korterite ühisuse puhul peab korteriomanike üldkoosoleku otsuse alusel valitud kaasomanike esindaja esitama koosoleku protokolli ja esinduslepingu

 

Teenuslepingu sõlmimine ja lõpetamine

1. Teenusleping sõlmitakse vastava avalduse alusel määramata tähtajaks.

2. Kui maa on kaasomandis, sõlmitakse ühisveevärgist vee võtmiseks või reo- ning sademevee ühiskanalisatsiooni juhtimiseks üks kirjalik leping kaasomanike enamuse otsuse alusel nende volitatud esindajaga vastavalt Asjaõiguseseadusele.

3. Lepingu üheks pooleks on vee-ettevõtja ja teiseks pooleks kõik kinnistu kaasomanikud volitatud esindaja kaudu.

4. Teenusleping lõpetatakse kliendi taotlusel, kui ta edaspidi ei soovi teenuseid kasutada, samuti muudel lepingus ettenähtud juhtudel.

5. Kinnistu omandiõiguse üleminekul teisele isikule on klient kohustatud kirjalikult teatama lepingu lõpetamisest viisteist tööpäeva ette.

Tutvu AS-i Võru Vesi teenuslepingu üldtingimustega (pdf).