Alustatakse Võru linna reoveepuhasti laiendamise ehitustöödega

AS Võru Vesi on sõlminud riigihanke tulemusena RVT Ehitus OÜ-ga hankelepingu Võru linna reoveepuhasti laiendamise ehitustööde teostamiseks. Ehitustööd teostatakse vastavalt Aqua Consult Baltic OÜ poolt koostatud tööprojektile, mis valmis eelmise aasta lõpus. Ehitustööde raames laiendatakse Võru reoveepuhasti bioloogilise puhastuse protsessi ja mudatöötluse lahendust, et tagada täiendavalt linna lähiümbrusest kokku kogutava reovee nõuetekohane puhastamine. Omanikujärelevalvet teostab ehitustöödele OÜ Keskkonnaprojekt.

Ehitustöid teostatakse Võru linna reoveekogumisala veemajandusprojekti raames ning töid toetab EL Ühtekuuluvusfond. Ehitustööde lepingu maksumus on ca 3,95 miljonit eurot. Tööd planeeritakse lõpetada 2022. aasta kevade lõpuks.

Ühtekuuluvusfondi „Võru reoveekogumisala veemajandusprojekt“ kogumaksumus on 14,6 miljonit eurot, millest toetuse osa 10,6 miljonit eurot. Kokku ehitatakse projekti raames aastatel 2019–2022 Võru linnas ja selle lähiümbruses Võru vallas 24,9 km veetorustikke, 31,8 km kanalisatsioonitorustikke, 13,3 km sademeveetorustikke ja 17 reoveepumplat ning laiendatakse Võru reoveepuhastit. Projekti aitavad ellu viia lisaks Ühtekuuluvusfondile Võru linn ja Võru vald, kes osaliselt rahastavad projekti omafinantseeringut.

 

AS Võru Vesi