Veearvesti erakorraline taatlemine

Veearvestite taatlemise kord (väljavõte juhatuse liikme 31.08.2022 korraldusest nr 1-3/22/8)

Võttes aluseks Võru Linnavolikogu 10.04.2013 määruse nr 12 “Ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni kasutamise eeskirja kinnitamine”, kehtestada alates 06.09.2017 aktsiaseltsi veearvestite taatlemise kord alljärgnevas redaktsioonis:

  1. Mõisted

Taatlemine – protseduur, mille käigus akrediteeritud taatluslabor või teavitatud asutus kontrollib mõõtevahendi vastavust kehtestatud nõuetele ja märgistab nõuetele vastava mõõtevahendi taatlusmärgisega.

Veearvesti – mõõtevahend mõõtemuundurist läbi voolava veekoguse mõõtmiseks, salvestamiseks ja esitamiseks. Veearvesti näidu alusel määratakse kliendile müüdava vee kogus. Veearvesti kuulub vee-ettevõtjale kui kliendiga ei ole kirjalikult kokku lepitud teisiti.

  1. Vee-ettevõtjal on õigus kontrollida veearvesti tehnilist seisukorda ja näitu ning tal on ainuõigus veearvestit hooldada ja vahetada.
  2. Veearvestil peab nähtaval kohal olema Eesti Vabariigi taatluskleebis ja –plomm või olemas tootja poolne deklaratsioon. Taatlemist viiakse läbi korralisena või kliendi kirjalikul nõudel enne taatlustähtaega erakorralisena. Veearvesti korralist taatlemist teostatakse vastavalt Majandus- ja taristuministri 18. detsembri 2018 määruse nr 65 alusel iga 5 aasta tagant.
  3. Veearvesti korralise taatlemise käigus paigaldab AS Võru Vesi mahavõetava veearvesti asemele taadeldud veearvesti. Vastutus paigaldatud veearvesti eest läheb üle kliendile, mis fikseeritakse aktis veearvesti vahetamise kohta. Kliendil ei ole õigus nõuda vee-ettevõtjalt, et tema kinnistul olevasse veemõõdusõlme paigaldataks tagasi sama sealt demonteeritud veearvesti.
  4. Juhul, kui kliendil tekib kahtlusi veearvesti töökorra suhtes, siis võib ta arvesti kontrollimiseks tellida vee-ettevõttelt veearvesti erakorralise taatluse esitades selleks vastavasisulise avalduse eeltäidetud blanketil. Veearvesti erakorralisse taatlemisse viimiseks demonteerib AS Võru Vesi veearvesti ja asendab taadeldud arvestiga, mille kohta koostatakse akt. Demonteeritud veearvesti viiakse Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt akrediteeritud laborisse, mis tõendab mõõtevahendi nõuetele vastavust taatlusmärgistusega ning väljastab akti veearvesti metroloogilise ekspertiisi kohta.
  5. Kui veearvesti kontrollimise tulemusena selgub, et veearvesti täpsus vastab nõuetele (akrediteeritud labori poolt on väljastatud vastavasisuline taatlusmärgis), siis tasub erakorralise taatluse kulud klient vastavalt vee-ettevõtte hinnakirjale ning esitatud arvele. Vastasel juhul kannab taatlemisega seotud kulud vee-ettevõtja ning teostab vee ja reovee ärajuhtimise teenuste osas kliendiga tasaarvelduse eelneva 3 kalendrikuu veetarbimise alusel.
  6. Kui veearvesti on kliendi süül külmunud, kuumenenud, lõhutud, varastatud või muul moel kahjustatud, siis tekitatud kahju kannab klient. Kui veearvestil on tehniline rike, mis ei sõltunud kliendist, kannab kahjud vee-ettevõtja. Veemõõtesõlme sisustuse rikkumisest või veearvesti rikki minekust peab klient teavitama vee-ettevõtjat kirjalikult kolme päeva jooksul.
  7. Reovee ärajuhtimise teenuse kliendi puhul, kes kasutab oma veearvestit ei korralda veearvesti taatlemist vee-ettevõtja. Kliendi kohustus on taadelda veearvesti vastavalt Mõõteseadusele iga 5 aasta tagant.

Avaldus täiendava veearvesti taotlemiseks (vorm) (PDF)