Ettevõttest

AS Võru Vesi on Võru linnas tegutsev vee-ettevõte, kes osutab ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuseid Võru linnas, Võru vallas, Antsla vallas, Kanepi vallas ja Rõuge vallas.

Meie tegevusvaldkonnad on:

 • joogivee puhastus ning tarbijate varustamine veega;
 • heitvee puhastus ning selle ärajuhtimine;
 • sadevete ärajuhtimine;
 • insenerkonstruktsioonide ja rajatiste ekspluatatsioon ning ehitusjärelevalve;
 • insenerkonstruktsioonide ja rajatiste ehitus, teenindus ning rekonstrueerimine;
 • jäätmemajanduse korraldamine;
 • tehnoloogiliste vahendite ja protsesside väljatöötamine;
 • teadus ning rakendusuuringud inseneritegevuse sfäärile, vee ja heitvee analüüside teostamine;
 • konsultatsiooniteenuste osutamine;
 • täiendõppe korraldamine;
 • seminaride ja näituste korraldamine;
 • vahendustegevus;
 • välismajandustegevus seltsi põhikirjajärgsete tegevusalade piires;
 • Eesti Vabariigi seadusandlusega kooskõlas oleva tootmistegevuse arendamine;
 • kinnisvara ost ja müük