Jätkusuutlikkus

2019. aasta alguses valmis AS-i Võru Vesi jätkusuutlikkuse uuring. Selle koostas Keskkonnalahendused OÜ ning uuringus on antud hinnang ettevõtte ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) teenuste jätkusuutlikkusele haldusreformijärgsetes oludes ja regionaliseerumisele suunatud veemajanduse tingimustes.

Uuringust selgub, et AS-i Võru Vesi laienemine mõnesse või kõikidesse analüüsitud ÜVK tegevuspiirkondadesse ei tekitaks olulist muutust ettevõtte pakutava veehinna kujunemisel, kuid laienemine aitaks hoida tariifi liituvates piirkondades oluliselt madalamana kui eraldi jätkates. AS-i Võru Vesi liitumisel väiksemate vee ettevõtetega suureneksid müügimahud, kuid tegevuskulud ei kasvaks märkimisväärselt. Seega on liitumine oluline ka AS-ile Võru Vesi.

Tutvu AS-i Võru Vesi jätkusuutlikkuse uuringuga siit.