Liitujale

1. Liitumistaotluse esitamine

Vastavalt kehtivatele liitumise eeskirjadele tuleb ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooniga ning sademeveetorustikuga liitumiseks esitada AS-ile Võru Vesi nõuetekohane liitumistaotlus. Liitumistaotluse blanketi saab ettevõtte kontorist (Ringtee 10 Võru) või koduleheküljelt. Täidetud taotlus esitada AS Võru Vesi juhiabile, saata e-kirjaga aadressile voru.vesi@voruvesi.ee või täita blankett koduleheküljel elektrooniliselt.

2. Liitumistingimuste väljastamine

Liitumistaotluse vaatab AS Võru Vesi läbi ja väljastab liitujale 30 päeva jooksul pärast taotluse esitamist liitumistingimused. Liitumistingimustes määratakse liitumispunktid, tehnilised nõuded kinnistu torustikule, vajadusel tagatud veevajadus ja reovee äravoolu hulk ning liitumistingimuste kehtivusaeg. Liitumistingimuste eest tuleb tasuda vastavalt teenustööde hinnakirjale. Liitumistaotluse esitamine ja liitumistingimuste saamine ei tähenda veel kinnistu liitumist ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga! Kui kinnistu torustikke ei ole ehitatud vastavalt liitumistingimustes esitatud nõuetele, siis võib AS Võru Vesi keelduda teenuslepingu sõlmimisest.

3. Liitumisprojekti koostamine, kooskõlastamine

Liitumistingimuste alusel tellib liituja torustike ehitamiseks liitumisprojekti vastavat tegevusluba (MTR-is) omavalt vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimisega tegelevalt ettevõttelt. Projekt koostatakse ja kooskõlastatakse Ehitusseadustikus sätestatud korras.

AS Võru Vesi pakub võimalust liitumisprojekti koostamiseks, vastava soovi korral tuleb see märkida liitumistaotluses. AS Võru Vesi poolt koostatud liitumisprojekti hind on määratud AS Võru Vesi teenustööde hinnakirjas. Liitumisprojekt tuleb kooskõlastada enne ehitustöid AS Võru Vesi arendusjuhiga (taotluse vorm) ja teiste kommunikatsiooniettevõtetega. Kui liitumisprojekt on koostatud AS Võru Vesi poolt, siis ei ole projekti vaja täiendavalt vee-ettevõtjaga kooskõlastada. Kooskõlastatud liitumisprojekt on aluseks liitumislepingu sõlmimisel. Kooskõlastatud projektiga tuleb esitada kohalikule omavalitsusele Ehitisregistris ehitusteatis.

4. Liitumisleping

Projekti valmides tuleb liitujal esitada kirjalik taotlus liitumislepingu sõlmimiseks. Taotluse saab esitada AS Võru Vesi kontoris või kodulehel. Liitumisleping sõlmitakse 30 kalendripäeva jooksul peale taotluse esitamist ja liitumisprojekti vee-ettevõtjale kooskõlastamiseks esitamist, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Liitumisleping on aluseks teenuslepingu sõlmimisele. Liituja maksab liitumisel  ühekordse liitumistasu (välja arvatud juhul, kui on kehtestatud vabastus). Ennem liitumislepingu sõlmimist on keelatud kinnistu torustike ühendamine AS Võru Vesi torustikega!

5. Liitumistasu

Liitumistasu suuruse arvutab vee–ettevõtja. Liitumistasu arvutamisel lähtutakse Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusest, kohalikest ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumise eeskirjadest ning liitumistasu arvutamise metoodikast. Liitumistasu sõltub üldjuhul konkreetse kinnistu liitumiseks vajalike torustike, kaevude ja liitumispunktide ehitamise maksumusest.

6. Liitumispunktide rajamine

Tänavatorustike rajamisel või rekonstrueerimisel ehitatakse tänavaga piirnevatele kinnistutele liitumispunktid ehitusprojekti mahus, sõltumata kas kinnistu omanik on esitanud liitumistaotluste. Üldjuhul paigaldatakse liitumispunktid kinnistu omaniku poolt kooskõlastatud kohta, kuni 1 meeter kinnistu piirist väljapoole tänavaalale. Liitumispunktiks paigaldatakse ühisveevärgiga sulgarmatuur (maakraan) ning ühiskanalisatsiooniga ja sademeveega kanalisatsiooni kontrolltoru või kontrollkaev. Igale kinnistule ehitatakse ainult üks liitumispunkt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga!

7. Kinnistu torustiku ehitus

Kinnistu torustikku ei tohi hakata ehitama enne, kui on läbitud eelnevad etapid, ehk on olemas liitumistingimused, kooskõlastatud liitumisprojekt, sõlmitud liitumisleping ning esitatud ehitusteatis kohalikule omavalitsusele!

Liitumisprojektiga saab liituja erinevatelt ehitajatelt võtta hinnapakkumisi, k.a AS-ist Võru Vesi. Kinnistu torustike ehitustöid võivad teha ainult vastavat tegevusluba (MTR registreeringut) omavad ehitajad. Ehitustöödega võib alustada pärast liitumislepingu sõlmimist (allkirjastamist) ning kui on olemas kohaliku omavalitsuse poolne nõusolek.

Ehitustöödest tuleb teavitada AS-i Võru Vesi vähemalt üks tööpäeva enne kaevetöid, tel: +372 782 2111 või +372 515 0315.

Ehitaja on ehitustööde käigus kohustatud lahtise kaevikuga näitama ette AS Võru Vesi esindajale liitumispunktis ühenduse kinnistu torustiku ja ühisveevärgi-, ühiskanalisatsiooni ja/või sademeveetorustikuga. Ühendusest ja kinnistu torustikest tuleb teha lahtise kaevikuga fotod, mis hiljem lisatakse teostusmõõdistuse juurde või edastatakse AS-ile Võru Vesi. Ühenduse nõuetekohasuse kohta tehakse kohapeal vastav akt. Ehitustööde lõppemisel kontrollib vee-ettevõtja esindaja kinnistu torustiku vastavust projektile. Kui torustik ei ole ehitatud vastavalt projektile ja liitumistingimustele, siis võib AS Võru Vesi keelduda teenuslepingu sõlmimisest ja teenuse osutamisest.

Torustiku rajamise meetri hind sõltub pikkusest, kaevudest, pinnasest, ehituse keerukusest, ehitajast jpm. Kinnistust väljapoole jäävad torustikud kuni liitumispunktideni peab ehitaja andma tasuta aktiga üle vee–ettevõttele.

8. Kinnistu veevärgi üldnõuded

Ühisveevärgiga liitumispunktiks paigaldatakse kinnistu piiri juurde maakraan. Maakraan on sulgarmatuur, millest tavainimesele on nähtav ainult maakraani spindelpikendusele paigaldatud maapealne malmist kape. Maakraanist saab sulgeda ja avada, mida võib teha ainult vee-ettevõtte volitatud isik, kinnistu veevärki.

Eramutele paigaldatakse tavaliselt liitumispunktiks DN 25/32 maakraan, millega saab ühendada De 32 veetorustiku. Kinnistu veetorustiku peab ehitama polüetüleenist (PE) veetorudest surveklassiga vähemalt PN10. Torustik tuleb paigaldada minimaalselt 1,8 meetri sügavusele toru pealt maapinnani. Torustiku liitmikena kuni veemõõdusõlmeni peab kasutama ainult elekterkeevisliitmikke. Maakraanist kuni veemõõdusõlmeni on soovitatav kasutada võimalikult vähe liitmikke. Veetorustik ei tohi hargneda kinnistul enne veemõõdusõlme. Vundamendi alt või läbi paigaldada veetorustik kaitsehülssi, et ei tekiks torustiku ja vundamendi vahelist otsest hõõrdumist.

Ühendused teiste veevärgi veetorustikega (salvkaevust, puurkaevust, teise vee-ettevõtja veevärgist jne) on keelatud.

Veemõõdusõlm tuleb paigaldada vastavalt AS Võru Vesi esitatud nõuetele. Üldjuhul peab veemõõdusõlm paiknema hoone sees kohe välisseina taga ja võimalikult ühendussulguri lähedal kuivas ja valgustatud ruumis, kus temperatuur ei tohi langeda alla +4°C. Veemõõdusõlme sisustamine (torude, sulgurite, arvestikanduri, tagasilöögiklappi jm paigaldamine) toimub kliendi kulul.

Veemõõdusõlmes ei tohi olla veearvestist mööda viivat toru. Veemõõdusõlme hooldamise, sisustamise ja turvalisuse tagab klient.

9. Kinnistu kanalisatsiooni üldnõuded

Ühiskanalisatsiooniga ja sademeveega liitumispunktiks paigaldatakse kinnistu piiri juurde tavaliselt kanalisatsiooni kontrolltoru De 200/160 või kontrollkaev De 400/315. Kinnistu reovee kanalisatsioonitorustik tuleb ehitada polüvinüülkloriid (PVC) kanalisatsioonitorudest De 160 jäikusastmega SN8. Sademeveekanalisatsiooni võib ehitada polüpropeenist (PP) torudest. Torustik paigaldada vähemalt 1,2 meetri sügavusele toru põhjast maapinnani. Kui torustik ulatub maapinnale ligemale tuleb torustik nõuetekohaselt soojustada.

Kanalisatsioonitorustik ja sademeveetorustik tuleb paigaldada kaldega liitumispunkti poole, soovitatav kalle 1‰ ehk 1 cm/m. Kohtadesse, kus torustik muudab suunda; muutub torustiku läbimõõt; muutub kalle; ühineb rohkem kui kaks toru, tuleb paigaldada kanalisatsiooni kontrollkaev minimaalselt De 400/315. Kaev peab olema veetihe, varustatud umbluugiga ja voolurenniga. Reovee kanalisatsioonitorustik peab olema lahkvoolne ning kõik torud, kaevud ja muud detailid peavad olema veetihedad.

Kinnistu kanalisatsioonil peavad olema allpool ühiskanalisatsiooni paisutustaset paiknevatel reovee neeludel kaitseseadmed uputuste vältimiseks. Samuti peab olema sademeveekanalisatsioonil tagasivoolu tõkestav tagasivooluklapp.

Kinnistu kanalisatsioonitorustikul peab olema nõuetekohane tuulutus.

Kinnistu kanalisatsioonil, mis on ühendatud ühiskanalisatsiooniga ei tohi olla vahel reoveesette kogumismahuteid.

Drenaaži-, pinna- ja sademevee juhtimine ühiskanalisatsiooni on keelatud ja karistatav!
Sademeveekanalisatsiooniga on võimalik liituda tänavatel, kus on sademevee tänavatorustik välja ehitatud ja mis võimaldab täiendava vee juhtimist tänavatorustikku.

10. Veemõõdusõlm

Veemõõdusõlm tuleb ehitada vastavalt vee-ettevõtte nõuetele, mis väljastatakse koos liitumistingimustega. Veemõõdusõlmega seotud tööd teostatakse liituja kulul. Veearvesti paigaldab veemõõdusõlme ja plommib AS-i Võru Vesi esindaja pärast teenuslepingu sõlmimist! Arvesti jääb vee-ettevõtte omandisse ja liituja ei pea selle eest täiendavalt maksma. Vee-ettevõte korraldab arvesti perioodilist kontrolli (taatlemist) vastavalt õigusaktides ettenähtud korras ja sagedusel.

Veemõõdusõlmele paigaldatud plomme ei tohi klient ise eemaldada ning peab plommi vigastamisest koheselt teavitama AS-i Võru Vesi!

11. Teostusmõõdistus

Ehitatud kinnistu torustiku kohta peab liituja enne teenuslepingu sõlmimist esitama AS-ile Võru Vesi nõuetekohase teostusmõõdistuse, mis on koostatud vastava spetsialisti (geodeedi) poolt (MTR registreering nõutud). Teostusmõõdistus tehakse lahtise kaevikuga. Teostusmõõdistus tuleb esitada vee-ettevõttele ja kohalikule omavalitsusele digitaalselt DGN- või DWG-formaadis.

Teostusmõõdistusel peab olema torustiku, kaevude ja muude armatuuride asukoht, materjal, kõrgus, läbimõõt ja muu vajalik.

Ilma kinnistu torustiku teostusmõõdistuseta AS Võru Vesi liitujaga teenuslepingut ei sõlmi!

12. Teenuslepingu sõlmimine

Liituja kohustub peale ehituse lõppemist teavitama sellest koheselt AS-i Võru Vesi ning sõlmima AS-iga Võru Vesi teenuslepingu, mille sõlmimiseks peab liituja esitama vee-ettevõttele avalduse teenuslepingu sõlmimiseks. Avaldust saab täita ja esitada AS Võru Vesi kontoris või kodulehel. Enne teenuslepingu sõlmimist vee- ja reoveeteenuste kasutamine ei ole lubatud!

Teenuslepingu sõlmimisel peavad kliendil olema esitada: rajatud torustiku teostusmõõdistus, kinnistu omaniku isikut tõendav dokument. Teenuslepinguga seonduvad kokkulepped saab teha tel +372 782 1779 või +372 522 1779.

Tere tulemast AS Võru Vesi kliendiks!