Lõpetatud projektid

Osula küla veemajandusprojekt

Järvere vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimine

Võru linnas Jüri ja Fr. R. Kreutzwaldi tänavate sademeveesüsteemide kompleksne väljaehitamine

Kraavi küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine

Kobela aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine

EL Ühtekuuluvusfondi projekt AS Võru Vesi veemajanduse infrastruktuuri hooldamiseks ja teenindamiseks vajalike seadmete ja tehnika soetamine” (SFOS nr 2.1.0101.15-0147)

EL Ühtekuuluvusfondi projekt “Võru veearvestite soetamine” (SFOS nr 2.1.0101.15-0151 )

Mõniste küla reoveepuhasti septiku paigaldamine

Saru küla reoveepuhasti rekonstrueerimine

Saru küla Andruse piirkonna puurkaevu rekonstrueerimine ja veetöötlusseadmete paigaldamine

Võru linna veemajandusprojekt

Võru linna reoveepumplate rekonstrueerimine

Vee tn reoveepumpla rekonstrueerimistööd on valmis

Võru linnas Võrukivi tehnopargi vee– ja kanalisatsioonitorustike projekteerimis– ja ehitustööd

Vilja ja Tartu tn kanalisatsioonitorustike parandustööd

Tiigi tn, Roosi põik ja Kubja tee vee– ja kanalisatsioonitorustike rajamine ja rekonstrueerimine

Võru Liitva piirkonna vee– ja kanalisatsioonitorustike ehitamine

Võru kesklinna piirkonna vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine ja rekonstrueerimine

Reoveepumplate rekonstrueerimine

Vabaduse tn kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine

Kubija hotelli ühendamine ühisveevärgiga

Emajõe ja Võhandu jõe valgala veemajandusprojekt

Võru linna Kooli tn ja Kaare tn kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine

Antsla linna reoveepuhasti rekonstrueerimine

Antsla linna reoveepuhasti rekonstrueerimine

Kobela aleviku reovee juhtimine Antsla linna reoveepuhastisse

Antsla linna veetöötlusjaama rekonstrueerimine

Ruusmäe küla reoveepuhasti rekonstrueerimine

Navi küla puurkaev- pumpla laiendamine

Antsla reoveepuhasti ja peapumpla vahelise survetorustiku rekonstrueerimine

Kääpa küla reoveepuhasti rekonstrueerimine