AS Võru Vesi modelleerib veevõrku

PRESSITEADE

14.07.2020

AS Võru Vesi modelleerib veevõrku

Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi projekti „Võru reoveekogumisala veemajandusprojekt“ raames on valminud AS Võru Vesi tellimusel Eesti Veeprojekt OÜ poolt koostatud veevõrgu modelleerimine. Töö eesmärgiks oli dimensioneerida Võru reoveekogumisala joogiveetorustikud, pumplate jõudlused ning anda ülevaade veevõrgu toimimisest perspektiivis. Hüdraulilise mudeli koostamisel selgitati välja kas kõikides linnaosades ja linnaga piirnevates asulates ning külades jätkub nõuetele vastava survetugevusega tarbevett nii tava kui ka eriolukordade ajal. Samuti käsitles uuring tuletõrjevee varustuse tagamist piirkonnas.

Uuringus on tehtud mitmeid ettepanekuid, millega vee-ettevõte peab arvestama veevõrgu arendamisel. Kitsaskohtadeks on osutunud Taara linnaosa ning Võrukivi-Liitva piirkondade ebapiisava veesurve temaatika. AS Võru Vesi kavandab nende küsimuste lahendamiseks aastatel 2021-2022 välja ehitada täiendavaid veetorustikke ja survetõstepumplaid. Lisaks on veevõrgu toimimise tagamiseks Võrumõisa külas vajalik ehitada välja veeühendus Pikk tänavaga. Tuletõrjeveevarustuse tagamiseks on hüdraulilises mudelis ära märgitud hüdrantide asukohad ja vooluhulgad, mis täpsustatakse edaspidi ehitusprojektidega.

Tulevikus on plaanis veevõrgust välja arvata Võru linna veetorn ning veepuhastusjaamade, II astme  pumplate ja survetõstepumplate juhtimisautomaatika ümber programmeerida selliselt, et see võimaldaks automaatselt seadistada survet vastavalt tarbimisele. Aastatega olukord muutub (lisanduvad tarbijad ja muutuvad tarbimisharjumused) ning seetõttu tuleb veevõrgu hüdrauliline mudel hoida ajakohastatuna ning perioodiliselt täiendada, et see oleks argiselt veevõrku analüüsimist võimaldav töövahend.

 

AS Võru Vesi