AS Võru Vesi pressiteade: Alustatakse Antsla linna reoveepuhasti ehitustöödega

PRESSITEADE

22.07.2019

 

Alustatakse Antsla linna reoveepuhasti ehitustöödega

 

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogu rahuldas 21.06.2019 tehtud otsusega AS-i Võru Vesi poolt esitatud projekti „Antsla linna reoveepuhasti rekonstrueerimine“ lisarahastamise taotluse.

Projekti eesmärgiks on rekonstrueerida Antsla linna amortiseerunud reoveepuhasti, kus hetkel puhastatakse Antsla linna ja Lusti küla  ühiskanalisatsiooni klientide reoveed. Antsla linna reoveepuhasti on ehitatud 80-ndate aastate keskel, osaliselt on seadmeid uuendatud
2000-ndal aastal. Projektiga ehitatakse uus kaasaegsetele nõuetele vastav reoveepuhasti, kuhu pärast ehitustöid on võimalik juhtida ka Kobela ja Vana-Antsla alevike ning Kraavi ja Uue-Antsla külade reoveed. Reoveepuhasti uuendamisega väheneb puhastist väljuv reostuskoormus, mis tagab puhtama looduskeskkonna. Projektiga tagatakse Antsla reoveepuhastis nõuetekohane lämmastiku ja fosfori ärastus, millele hakkasid alates 2019. aastast kehtima piirmäärad, mida olemasoleva reoveepuhasti puhastusprotsessiga oleks keeruline tagada.

2019. aasta kevadel valmis Keskkond&Partnerid OÜ poolt koostatud ehitusprojekt, mille alusel hakkab ehitustöid teostama riigihanke võitnud Schöttli Keskkonnatehnika AS. Omanikujärelevalvet ehitustöödele teostab Keskkonnaprojekt OÜ. Tööd valmivad 2020. aasta augustis.

Projekti maksumuseks kokku on 1 785 080,79 eurot ilma käibemaksuta, millest SA Keskkonnainvesteeringute Keskus finantseerib 1 351 864,34 eurot. Projekti aitab ellu viia Antsla vald, kes tagab osaliselt projekti omaosaluse finantseerimise.

Lisaks ehitatakse samaaegselt KIK-i kaasfinantseerimisel välja Kobela aleviku ja Antsla linna vaheline survekanalisatsioonitorustik, mille maksumuseks on 196 920 eurot, millest KIK rahastab ca 70%.

AS Võru Vesi on määratud Antsla valla vee-ettevõtjaks alates 2013. aastast. Kokku osutab AS Võru Vesi veeteenuseid 50 tegevuspiirkonnas.

 

AS Võru Vesi