AS Võru Vesi pressiteade: Alustatakse Räpina mnt II etapi ehitustöödega

PRESSITEADE

31.05.2019

 

Alustatakse Räpina mnt II etapi ehitustöödega

 

AS Võru Vesi ja Võru Linnavalitsus on sõlminud riigihanke tulemusena konsortsiumiga Aigren OÜ ja Kagumerk OÜ hankelepingu Võru linnas asuva Räpina mnt tänava II etapi rekonstrueerimistööde teostamiseks. Eelnevalt on valminud ehitusprojektid, mille alusel töid teostatakse. Ehitustöid teostatakse kahe ringtee vahelises lõigus (Jüri tn kuni Vilja tn). Räpina mnt-le ehitatakse välja uued sademeveetorustikud, rekonstrueeritakse olemasolevad amortiseerunud ühisveevärgi-  ja ühiskanalisatsioonitorustikud, uuendatakse tänavavalgustust, mõlemale poole sõiduteed ehitatakse uued nõuetele vastavad kõnniteed, haljastus ning uus sõidutee.

Omanikujärelevalvet teostab ehitustöödele Espil OÜ koos Lindvill OÜ-ga.

Torustike ehitustöid teostatakse Võru linna reoveekogumisala veemajandusprojekti raames ning töid toetab EL Ühtekuuluvusfond ca 545 tuhande euroga. Tööde kogumaksumus on 1,76 miljonit eurot.

Tööd planeeritakse lõpetada 2019. aasta lõpuks.

 

AS Võru Vesi ja Võru Linnavalitsus