AS Võru Vesi pressiteade: EL Ühtekuuluvusfond toetab AS Võru Vesi suuremahulist veemajandusprojekti

PRESSITEADE

03.05.2019

 

EL Ühtekuuluvusfond toetab AS Võru Vesi suuremahulist veemajandusprojekti

 

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse on teinud 30.04.2019 otsuse toetada Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist AS-i Võru Vesi projekti „Võru reoveekogumisala veemajandusprojekt“. Projekti eeldatav kogumaksumus on 10,8 miljonit eurot, millest Ühtekuuluvusfondi poolne toetus on 7,4 miljonit eurot. Projekt kestab kuni 31.12.2022. Projekti aitavad ellu viia Võru linn ja Võru vald, kes osaliselt rahastavad projekti omafinantseeringu. Projekti tulemusel tagatakse Võru reoveekogumisala elanikele võimalus tarbida kvaliteedinõuetele vastavat joogivett ning reovee kokku kogumine ja puhastamine.

Projekti eesmärgiks on laiendada olemasolevat AS-ile Võru Vesi kuuluvat veetaristut, et osutada teenust suuremas osas Võru linnast ning Võru vallas asuvates endistes aianduspiirkondades Võrumõisa ja Navi külades.

Samuti on projekti eesmärgiks rekonstrueerida amortiseerunud torustikud Võru linnas, et parandada tarbijateni jõudvat veekvaliteeti ja vähendada reoveepuhastile lisanduvat liigvee kogust.

Kokku ehitatakse 22,9 km veetorustikke, 28,8 km kanalisatsioonitorustikke, 6,0 m sademeveetorustikke ja 15 reoveepumplat.

Projekti eesmärgiks on kaasajastada ja laiendada Võru linna reoveepuhasti mudatöötlust.

Lisaks torutöödele soetab AS Võru Vesi projekti raames kriisiolukorra seadmed, mille abil on elektrikatkestuste ajal võimalik tagada veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenused.

 

AS Võru Vesi