AS Võru Vesi pressiteade: Investeeringute kasv tingis vajaduse arengukava muuta

PRESSITEADE

11.09.2019

Investeeringute kasv tingis vajaduse arengukava muuta

Võru Linnavolikogu kinnitas 11.09.2019 toimunud volikogu istungil ajakohastatud Võru linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019–2031. Seaduse kohaselt on kohaliku omavalitsuse volikogu poolt kinnitatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aluseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) rajamine ja rekonstrueerimine. Kava tuleb kohaliku omavalitsuse volikogu poolt üle vaadata vähemalt kord nelja aasta tagant ja vajaduse korral seda korrigeerida. Seejuures tuleb kava täiendada nii, et käsitletava perioodi pikkus oleks taas vähemalt 12 aastat ning üle vaadatud kava tuleb uuesti linnavolikogul kinnitada.

Võru linna ÜVK arendamise kava muudatus on tingitud vajadusest suurendada varasemas arengukavas kajastatud investeeringute mahtusid seoses tingimuste muutmisega EL Ühtekuuluvusfondi (ÜF) lisarahastuse taotlemisega. Suurendatud on sademeveetorustike ehitusmahtusid (nt Jaama tn, Roosi tn, Karja tn, Koidula tn, Tartu tn) kuna ehitustöid on võimalik rahastada ÜF projektist. Võimalik on taotleda toetust sademeveetorustike ehituseks ka siis, kui vee ja kanalisatsioonitrassid on eelnevalt renoveeritud. Lisatud on Võru reoveepuhasti laiendustööd seoses uute liitujate ja tarbimismahu suurenemisega. Korrigeeritud on ettevõtte majandus- ja finantsanalüüs ning teenuse tariifide kujunemine seoses investeeringute mahtude muutmisega. ÜF projekti Võru linna renoveerimise ja ehitustööde kogumaht on 11,5 miljonit eurot, millest toetuse osa 8,8 miljonit eurot.

Eelseisvad suured investeeringud kajastuvad ka järgnevatel aastatel lõpptarbijale teenuse hindades. Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste tariifid kooskõlastab ja kinnitab Konkurentsiamet. Esmase prognoosi kohaselt võib teenuse hind muutuda eratarbijale keskmiselt 75 senti kalendrikuus inimese kohta.

Peame oluliseks, et elades tänases mõtleme hoolega ka homsele.

 

AS Võru Vesi