AS Võru Vesi pressiteade: Võru veetaristu rekonstrueerimise projekt jätkub aastal 2022

Pea neli aastat tagasi alanud AS Võru Vesi, Võru linna ja Võru valla ühine Võru reoveekogumisala veemajandusprojekt jätkub 2022. aastal. EL Ühtekuuluvusfondi poolt 11,8 miljoni euroga toetatud projekt sai alguse 2019. aastal kui alustati Räpina mnt ja Vilja tn ja mitme teise piirkonna veetaristu ning teede ehitus- ja rekonstrueerimistöödega. Paari aasta jooksul on veetaristut korrastatud Räpina mnt, Kubja, Liitva, Vilja, Jaama, Põllu, Olevi, Vabaduse ja Vee tn piirkondades. Võru valla Navi küla Ehitaja tee ja Võrumõisa küla piirkondadesse on välja arendatud ühisveevärk ja -kanalisatsioon. Alanud aastal jätkatakse töödega Vabaduse, Olevi, Koreli, Luha, Jüri, Piiri, Koidula, Kalevipoja, Roosi, Lembitu ja Tartu tänavatel. Tööde teostamine võib kaasneda liikluskorralduste muudatusi, seega vabandame liiklejate eest ebamugavuste pärast ning palume kõikide osapoolte poolt mõistvat suhtumist.

Kokkuvõtvalt saab öelda, et eelmainitud projekti raames ehitatakse 22 km veetorustike, 27 km kanalisatsioonitorustike, 11 km sademeveetorustike ja 14 reoveepumplat. Projektiga kaasajastatakse ja laiendatakse Võru linna reoveepuhasti mudatöötlust, mille ehitustöödega alustati 2021. aasta alguses. Lisaks torutöödele on AS Võru Vesi projekti raames juba soetanud kriisiolukorra seadmed – 11 elektrigeneraatorit ja kütusehoiumahuti – mille abil on elektrikatkestuste ajal võimalik tagada veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenused.

Projekti kogumaksumus on 16,8 miljonit eurot, projekti toetavad EL Ühtekuuluvusfond, Võru linn, Võru vald, AS Võru Vesi. Projekti lõpetamise tähtaeg on käesoleva aasta lõpp.

 

AS Võru Vesi