Infoks linna sademeveesüsteemiga liitumisest

AS Võru Vesi annab teada, et alustatud on Jaama tänava ehitustöödega, mille raames rajatakse tänavale sademeveetorustik ning ehitatakse välja kinnistute piiridele sademevee liitumispunktid. Ehitustööde planeeritud valmimine on 2021. aasta novembris.

Kõigil kinnistutel, millele sademevee liitumispunkt välja ehitatakse on võimalik liituda linna sademevee ärajuhtimise süsteemiga. Liitumiseks tuleb kinnistu omanikul esitada AS-ile Võru Vesi vormikohane liitumistaotlus (kodulehel Kliendile menüü Avaldused ja blanketid alammenüüs või Ringtee tn 10 Võru asuvas AS Võru Vesi kontoris). Liitumistaotluse vaatab AS Võru Vesi läbi 30 päeva jooksul ja väljastab seejärel liitumistingimused, mille alusel tuleb koostada enne ehitamist liitumisprojekt (saab tellida ka AS-ilt Võru Vesi, vastav märge teha liitumistaotlusele). Liitumistingimuste väljastamine ühele kinnistule on 28,00 eurot ja liitumisprojekti koostamine alates 288,00 eurot.  Pärast ehitamist tuleb esitada AS-ile Võru Vesi ehitatud kinnistu sademeveetorustike kohta geodeedi poolt mõõdistatud teostusmõõdistus.

Kinnistu sademeveesüsteemid on lubatud ühendada liitumispunktis kui tänava sademeveetorustik on valmis ja väljastatud Võru Linnavalitsuse poolt kasutusluba, olemas nõuetele vastav kooskõlastustega liitumisprojekt ning sõlmitud AS-iga Võru Vesi liitumisleping.

Liitumine Võru linna sademevee ärajuhtimise süsteemiga on peale torustiku valmimist üks aasta liitumistasuta. Peale liitumistasuta liitumise perioodi võib vee-ettevõte küsida liitumistasu liitumisele sademevee ärajuhtimise süsteemiga. Liitumistasu arvutatakse vastavalt Konkurentisameti poolt kooskõlastatud metoodikale.

Küsimuste korral palun pöörduda AS Võru Vesi poole, tel: 782 8334, e-post: voru.vesi@voruvesi.ee.

Tänava ehitustöid teostab AS Võru Vesi ja Võru Linnavalitsuse tellimusel Wesico Project OÜ (projektijuht Aivar Käis, tel: 502 3563) ning omanikujärelevalvet OÜ Korbovek/OÜ Lacados (Harri Vihalemm, tel: 502 6286).

 

AS Võru Vesi