KIK toetab keskkonnaprogrammist kahte AS Võru Vesi projekti

PRESSITEADE

01.07.2020

KIK toetab keskkonnaprogrammist kahte AS Võru Vesi projekti

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse  (KIK) nõukogu otsustas 2020. aasta juunis toetada kahte AS-i Võru Vesi poolt keskkonnaprogrammi veemajanduse alamprogrammi esitatud  projekti.

Ühe projektiga rekonstrueeritakse Ruusmäe küla amortiseerunud tehnoloogia ja konstruktsiooniga reoveepuhasti. Projekti raames ehitatakse uus kaasaegne reoveepuhasti, millega saavutatakse nõuetele vastavad heitvee reostusnäitajate piirväärtused, välditakse suublaks oleva Härmäjärve reostumise ohtu ning tagatakse kõikidele klientidele tõrgeteta ühiskanalisatsiooniteenus. Projekti kogumaksumus on 233 968 eurot, millest KIK-i toetus on 142 888 eurot ja Rõuge valla poolne panus 91 080 eurot.

Teise projektiga suurendatakse Navi küla puurkaev-pumpla tootlikkust, et tagada kõikidele klientidele igal ajal nõuetekohane kvaliteetne joogivesi. Puurkaev-pumpla laiendamisel rajatakse suurem veemahuti, kuhu kogutud puhastatud vett on võimalik kasutada lisaks ka hädaolukordadeks ja tuletõrje veevõtukohana. Projekti kogumaksumus on 58 360 eurot, millest KIK-i toetus on 18 126 eurot ja AS Võru Vesi panus 41 234 eurot.

Mõlemad projekti ehitustööd valmivad eeldatavalt 2021. aasta sügisel.

AS-il  Võru Vesi on käesoleval ajal käimas kuus KIK-i ja Ühtekuuluvusfondi abil teostatavad projektid Antsla  vallas, Võru vallas ning Võru linnas kogumaksumusega 16,7 miljonit eurot.

AS Võru Vesi