Taotlus liitumislepingu sõlmimiseks

Kinnistu aadress (tänav / maja–korter / linn / postiindeks) *
Taotluse esitaja / liituja nimi (ees- ja perekonnanimi või ettevõtte nimi)*
Taotluse esitaja/liituja aadress*
Telefon*
E-post*
Isikukood/registrikood*
Liitumine* ÜhisveevärgigaÜhiskanalisatsiooniga
Hinnapäring liitumiseks Kinnistuväliste torustike ehitamiseks kuni liitumispunktiniKinnistusiseste torustike ehitamine kuni hooneniKinnistusiseste torustike ehitamine veemõõdusõlmeniVeemõõdusõlme paigaldamine
Liitumislepingu allkirjastamine soovin lepingut allkirjastada digitaalseltsoovin lepingut allkirjastada kirjalikult paberkandjal
Märkused

Teade  – tasuta ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumine kuni 31.06.2018.

AS Võru Vesi annab teada, et Antsla, Kanepi ja Võru (endise Sõmerpalu valla territooriumil) valla tegevuspiirkondades kehtib  ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumistasuta liitumine kuni 30.06.2018.

Selleks kuupäevaks peab olema liituja välja ehitanud kinnistupealsed torustikud ning sõlminud AS-iga Võru Vesi teenuslepingu.

Liitumiseks tuleb vee-ettevõttele esitada esmalt liitumistaotlus. Liitumise kohta täpsem informatsioon AS Võru Vesi kodulehelt www.voruvesi.ee.

Alates 01.07.2018 kehtib kõigis AS Võru Vesi tegevuspiirkondades liitumistasu.

Liitumistasu arvutatakse vastavalt Konkurentsiameti poolt 22.09.2015 kooskõlastatud AS Võru Vesi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumistasu arvutamise metoodikale.

 

LIITUMISLEPINGU SÕLMIMISEKS VAJALIKUD DOKUMENDID:

Käesolev avaldus

Kinnistu omaniku/liituja isikut tõendava dokumendi koopia

Projekt, kõigi kooskõlastustega (üks eksemplar jääb AS’ile Võru Vesi)