Veemõõdusõlm

Veemõõdusõlmele esitatavad üldnõuded

1. Üldjuhul peab veemõõdusõlm paiknema hoone sees kohe välisseina taga ja
võimalikult ühendussulguri lähedal kuivas ja valgustatud ruumis, kus
temperatuur ei tohi langeda alla +4°C. On soovitav, et põrandas oleks
sulgemisvõimalusega trapp.

2. Kui hoones ei ole veearvesti jaoks sobivat ruumi, paigaldab vee-ettevõtja
arvesti kliendi poolt selleks rajatud veemõõdu kaevu, mis peab olema
veekindel.

3. Veemõõdusõlme sisustamine (torude, sulgurite, arvestikanduri,
tagasilöögiklapi, kanduri jm paigaldamine) toimub kliendi kulul.

4. Veemõõdusõlmes ei tohi olla veearvestist mööda viivat toru. Rööptoru on
lubatud ainult siis, kui hoones on eraldi tuletõrjeveevõrk. Siis peab rööptorul
olema sulgur, mis on normaalolukorras kinni ja millel on vee-ettevõtja
plomm.

5. Veemõõdusõlme tuleb paigaldada veearvesti kandur ehk konsool. Arvesti
kandur peab olema korrosioonikindlast materjalist, reguleeritav, plommitav
ning demonteerimise vältimiseks tugevasti kinnitatud. Veearvesti kandur peab
olema sobiv standardsete vee-ettevõttes kasutatavate veearvestite
paigaldamiseks. Veearvesti kandur tuleb maandada.

6. Veearvesti ees ja taga peab olema sulgur, arvesti ette võib panna vaid
täisavaga sulguri.

7. Veearvesti taha paigaldatakse filter (mudakoguja), mida vajadusel puhastab
klient.

8. Veearvesti taga peale mudakogujat peab olema tagasilöögiklapp.

9. Veemõõdusõlmes peab veearvesti taga paiknema tühjenduskraan, mille kaudu
saab rõhku kontrollida, süsteemi tühjaks lasta, võtta veeproove või arvestit
kontrollida.

10. Veearvestile peab eelnema vähemalt viie toruläbimõõdu ning järgnema
vähemalt kolme toruläbimõõdu pikkune sirge torulõik. Tinglikult loetakse
sirgeks torulõiguks ka täielikult avatud kuulkraani.

11. Veemõõdusõlme hooldamise, sisustamise ja turvalisuse tagab klient. Kui
veearvesti ei asu liitumispunktis, kooskõlastab klient tegevuse (hooldus,
remont jms) liitumispunktist kuni veearvestini vee–ettevõtjaga.

12. Veemõõdusõlme pandud plommide eest vastutab klient, kes kannab ka kõik
nende rikkumisega kaasnevad kulud. Plommi ei tohi klient eemaldada.
Plommi rikkumisest tuleb vee-ettevõtet koheselt teavitada.

13. Veemõõdusõlme sisustuse rikkumisest või rikkiminekust peab klient teatama
vee-ettevõtjale kirjalikult kolme päeva jooksul.

14. Kui veearvesti on rikutud kliendi süül, k.a külmumine, siis hüvitab klient veeettevõttele arvesti maksumuse.

15. Veearvesti peab olema paigaldatud vastavalt tootja paigaldus nõuetele.

Veemõõdusõlme skeem on esitatud järgneval joonisel.

 

Joonis 1. Veemõõdusõlme skeem