Pressiteade: KIK toetab keskkonnaprogrammist nelja AS-i Võru Vesi veemajandusprojekti

Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogu otsustas 15.06.2021 rahastada AS Võru Vesi poolt esitatud nelja veemajandusprojekti rahastamise taotlust kokku 788 198,88 euroga. Projektide eelarvestatud kogumaksumus koos omafinantseeringuga on 1,6 miljonit eurot.

“Sarnaselt eelmisele aastale oli ka käesolevas voorus konkurents veemajanduse programmi toetustele väga tihe,” sõnab KIKi veemajanduse valdkonnajuht Tõnn Tuvikene ja lisab, et sõelale jäid projektid, millel oli erinevate hindamiskriteeriumite põhjal kõige suurem positiivne mõju põhja- ja pinnavee seisundile või elanike tervisele.

Toetusest üle poole moodustab Valgjärve küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimise projekt, mille raames uuendatakse külas vee- ja kanalisatsioonitorustikke ning ehitatakse uus reoveepuhasti. Projekteerimistöödega on plaanis alustad sel aastal ja ehitustööd peavad olema valmis järgmise aasta lõpuks. Toetust saavad ka Võru vallas Kääpa küla reoveepuhasti rekonstrueerimine ja Järvere külas hooldekodu piirkonna reovee ärajuhtimise süsteemide ehitamine ning Antsla vallas Antsla linna reovee peapumpla ja värskelt rekonstrueeritud reoveepuhasti vaheline survetorustiku ehitamine koos reoveepumpla uuendamisega. Nende projektide ehitustööd peaksid valmima 2022. aasta sügisel. Eelmainitud projektid viiakse ellu koostöös Antsla, Kanepi ja Võru vallaga.

Lisaks rahastatud projektidele esitas AS Võru Vesi KIK-ile veel teiste projektide rahastamise taotluseid, mida sellest voorust ei rahastatud, nt Võru vallas Kirumpää ja Võlsi küladesse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni väljaarendamine. Nendele projektide otsitakse koostöös kohalike omavalitsustega rahastamise võimalusi.

AS Võru Vesi on viies omavalitsuses tegutsev vee-ettevõte, kes osutab veeteenuseid kokku 51-s tegevuspiirkonnas.