Teenustööde hinnakiri

Teenustööde hinnakiri alates  01.10.2022

Jrk nr

Teenustöö nimetus

Mõõtühik

KM-ta

KM-ga

Tööd masinapargiga

1

Lukksepatööd liikuva töökojaga

tund

40.00 €

48.00 €

2

Elektrikutööd

tund

40.00 €

48.00 €

3

Ekskavaator

tund

40.83 €

49.00 €

4

Ekskavaatori kasutus hüdrovasaraga

tund

61.25 €

73.50 €

5

Paakauto (multilift) 

o, p

tund

60.00 €

72.00 €

6

Kanalisatsiooni- ja sademevee torustiku survepesu

o, p

tund

82.50 €

99.00 €

7

Kallurauto (multilift)

o, p

tund

53.33 €

64.00 €

8

Kaameraga toru-uuring

tund

64.17 €

77.00 €

9

Reovee vastuvõtt purglas

m3

3.76 €

4.51 €

10

Vee müük hüdrandist/pumplast

h

lisandub lukksepatöö

m3

1.32 €

1.58 €

11

Spetsialisti väljakutse konsultatsiooniks

tund

34.17 €

41.00€

12

Veearvesti plommimine 

s

kord

26.25 €

31.50 €

13

Vee- või kanalisatsiooniühenduse sulgemine/avamine päeva jooksul maakraanist

s

kord

26.25 €

31.50 €

14

Vee- või kanalisatsiooniühenduse sulgemine/avamine perioodiks koos veearvesti demonteerimise/paigaldamisega (arve 1x sulgemisel)

s

kord

34.45 €

41.34 €

15

Vee- või kanalisatsiooniühenduse sulgemine ja avamine rohkem kui ühest punktis, ühe päeva jooksul

s

kord

44.72 €

53.66 €

16

Kiire sulgemine seoses avariiga

m, s

kord

89.16 €

106.99 €

17

Kaugloetava veearvesti logi koostamine

s

kord

28.86 €

34.63 €

18

Veesõlme ehitus arvestile DN15 ja DN20

kord

75.00 €

90.00 €

19

Veesõlme ehitus arvestile DN25

kord

119.17 €

143.00 €

20

Veesõlme ehitus arvestile DN40

kord

197.50 €

237.00 €

21

Kompressorirent 2 m3/min 6,5 bar

ööpäev

57.50 €

69.00 €

22

Väikemehhanismide ja tööriistade rent

ööpäev

15.00 €

18.00 €

23

Läbisõit

km

0.90 €

1.08 €

24

Veemahuti laenutus/täitmine ja transport

r

kord

93.33 €

112.00 €

Dokumentatsioonitööd

25

Tehniliste tingimuste väljastamine rohkem kui ühele kinnistule/tänavale

s

tk

63.53 €

76.24 €

26

Tehniliste tingimuste väljastamine ühele kinnistule, va tänavad

s

tk

23.12 €

27.74 €

27

Liitumistingimuste väljastamine ühele kinnistule

s

tk

23.12 €

27.74 €

28

Liitumisprojekti koostamine

j

(hind alates)

tk

330.83 €

397.00 €

29

Kinnistute veetarbimise koondite koostamine ja väljastamine majandusaastale eelnevate majandusaastate kohta

s

objekt

12.72 €

15.26 €

30

Projekti kooskõlastamine

k

pindalaga kuni 1 ha

s

kord

20.79 €

24.95€

31

Projekti kooskõlastamine

k

pindalaga alates 1-5 ha

s

kord

40.44 €

48.53 €

32

Projekti kooskõlastamine

k

alates 5 ha

s

kord

73.95 €

88.74 €

33

Veemõõtja taatlemine kliendi soovil enne taatlus-perioodi lõppu (lisandub taatlemise kulu)

 s

kord

31.24 €

37.49 €

Täiendavad klauslid:

a – Kõiki teenuseid teostatakse teenuse pakkuja kütuse ning oskustöölis(t)ega.

b – Tellimuse täitmiseks kulunud aega arvestatakse 15-minutilise täpsusega. Minimaalseks tellimuse täitmise ajaks arvestatakse 30 (kolmkümmend) minutit.

c – Teenustööde tasusid arvestatakse kliendi juures kulunud aega alates saabumisest kuni teenustöö akti allkirjastamiseni.

d – Kui töö tegemise käigus tekib vajadus objektilt lahkuda kütuse tankimiseks, materjalide toomiseks või mõnel muul tellimuse täitmiseks vajalikul põhjusel, siis selleks kulunud aeg arvestatakse tööaja hulka.

e – Hinnakiri ei sisalda tööde teostamisel kasutatud materjalide maksumust, nende eest tasub tellija täiendavalt.

f – Kui tellimuse järgi on vajalik töötamine väljaspool tööaega, rakendatakse kahekordset tasu.

g – Tellimused tuleb esitada kirjalikult (e-post või paberkandjal).

h – Lisandub lukksepa kohaletuleku tasu.

i – Veearvestite taatlemise kord, AS Võru Vesi korraldus nr 1-3/8 09. aprillis 2014,

j – Liitumisprojekti koostamise hind sisaldab projekti kooskõlastustasusid. Hind ei sisalda geodeetilise alusplaani koostamist.

k – Projekti kooskõlastamise teenus hõlmab ehitusprojektide ja geodeetiliste uurimistööde kooskõlastamist

l – Kaitsevöönd vastavalt Keskkonnaministri 16.12.2005 määrusele nr 76 “Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus”

m – Veekulu arvutatakse toru läbilaskevõime järgi arvestusega, et veerõhk torustikus on 2 bar-i. Minimaalseks koguseks võetakse veekulu, mis on võrdne 1. tunni vooluhulgaga. Vooluhulgad toruläbimõõdu järgi on toodud Tabelis nr 1.

n – Leppetrahv ajalise ületamise eest arvestatakse tunni täpsusega. Minimaalne leppetrahv ajalise ületamise eest on 1 tund.

o – Teenustöö tasu arvestatakse auto lahkumise hetkest AS’i Võru Vesi kontori juurest Ringtee 10 Võru kuni auto tagasijõudmiseni samale aadressile.

p – Tööaja hulka arvatakse ka töö käigus vajalikuks osutuva purgmiseks ja vee tankimiseks kuluvat aega.

r – Veemahuti laenutamine ja transport sisaldab joogiveega täidetud veemahuti transporti kokku lepitud kohta. Igakordne veemahuti täimine loetakse üheks korraks.

s – Konkurentsiameti otsus 29.08.2022 nr 9-3/2022-024

Tabel 1. Vooluhulgad toruläbimõõdu järgi

 Toru  välisläbimõõt mm vooluhulk m³/h
 20 8,89
 25 15,81
 32  26,72
 40 40,48
 50  66,45
 63  119,59
 75  172,21
 90  246,73
 110  364,35
 125  478
 160  785,98