Teenustööde hinnakiri

 

Teenustööde hinnakiri alates  06.09.2017

Teenustöö nimetus Mõõtühik KM’ta KM’ga
1 Lukksepatööd tund 27,33 32,80
2 Elektrikutööd tund 33,33 40,00
3 Ekskavaator tund 30,58 36,70
4 Ekskavaatori kasutus hüdrovasaraga tund 45,83 55,00
5 Kallurauto tund 23,50 28,20
6 Kanalisatsiooni- ja sademevee torustiku survepesu tund 60,17 72,20
7 Septiku tühjendamine kord 32,50 39,00
8 Paakauto tund 27,50 33,00
9 Kaamera toruuuringud tund 41,67 50,00
10 Generaator tund 14,75 17,70
11 Tamper tund 13,83 16,60
12 Sadula pealepuurimine olenemata diameetrist tund 54,17 65,00
13 Asfaldilõikur jm 5,33 6,40
14 Reovee vastuvõtt purglas m3 2,80 3,36
15 Vee müük hüdrandist/pumplast m3 2,60 3,12
16 Spetsialisti väljakutse konsultatsiooniks tund 13,08 15,70
17 Plommimine/plommi eemaldamine väljakutsel kord 11,25 13,50
18 Vee-või kanalisatsiooniühenduse sulgemine/avamine kord 14,25 17,14
19 Vee -või kanalisatsiooniühenduse sulgemine ja avamine rohkem kui ühes punktis kord 60,08 72,10
20 Vee ja kanalisatsioonitorustiku ehitus Kokkuleppehind vastavalt kalkulatsioonile
21 Vee ja kanalisatsioonitorustiku remont Kokkuleppehind vastavalt kalkulatsioonile
22 Veemõõdusõlme ümberehitus/paigaldamine Kokkuleppehind
23 Tehniliste tingimuste väljastamine, rohkem kui ühele kinnistule, tänavale tk 59,75  71,70
24 Tehniliste tingimuste väljastamine ühele kinnistule, va tänavad tk 15,83  19,00
25 Liitumistingimuste väljastamine ühele kinnistule tk 15,83  19,00
26 Heitvee reostusnäitajate keemiline analüüs tk 26,50 31,80
28 Liitumistasu ühisveevärgiga liitumise eest (i) Vastavalt liitumise eeskirjale
29 Liitumistasu ühiskanalisatsiooniga liitumise eest (i) Vastavalt liitumise eeskirjale
30 Tasu mehaanilise DN15 erakorralise taatlemise eest  (j) kord 31,98 38,38
31 Tasu mehaanilise DN20 erakorralise taatlemise eest (j) kord 37,78 45,34
32 Tasu mehaanilise DN25 erakorralise taatlemise eest (j) kord 43,58 52,30
33 Tasu mehaanilise DN32 erakorralise taatlemise eest (j) kord 51,70 62,04
34 Tasu mehaanilise DN40 erakorralise taatlemise eest (j) kord 60,98 73,18
35 Tasu kaugloetava DN15 erakorralise taatlemise eest (j) kord 49,38 59,26
36 Tasu kaugloetava DN20 erakorralise taatlemise eest (j) kord 60,98 73,18
37 Tasu kaugloetava DN25 erakorralise taatlemise eest (j) kord 72,58 87,10
38 Tasu kaugloetava DN32 erakorralise taatlemise eest (j) kord 88,82 106,58
39 Tasu kaugloetava DN40 erakorralise taatlemise eest (j) kord 107,38 128,86
40 Liitumisprojekti koostamine(l) (hind alates) tk 137,50 165,00
41 Kinnistute veetarbimise koondite koostamine ja väljastamine majandusaastale eelnevate majandusaastate kohta objekt  12,50  15,00
42 Torustiku sulatustööd aurugeneraatoriga tund 33,58 40,30
43 Veearvesti näitude fikseerimine vee-ettevõtte poolt objekt  7,67  9,20
44 Projekti kooskõlastamine n kord  13,75 16,50
45 Projekti kooskõlastamine (n) tööde tegemiseks olemasolevate ja planeeritavate AS Võru Vesi torustike kaitsevööndis o (asendiplaan mõõtkavas 1:500, formaadigaA4 kuni A3) kord  22,92  27,50
46 Projekti kooskõlastaminetööde tegemiseks olemasolevate ja planeeritavate AS Võru Vesi torustike kaitsevööndis(o) (asendiplaan mõõtkavas 1:500, rohkem kui üks joonis formaadiga A4 kuni A3 või formaadiga A2) kord 41,25 49,50
47 Detailplaneeringukooskõlastamine, üks kinnistu suurusega kuni 1ha kord 13,75 16,50
48 Detailplaneeringu kooskõlastamine üle ühe kinnistu/kinnistu suusrusega üle 1 ha/tänav kord 32,08 38,50
49 Kiire vee sulgemine ja avamine seoses veetorustiku lõhkumisega, lisandub veekulu kord 120,00 144,00
50 Leppetrahv kokkulepitud vee sulgemise ajalise ületamise või hädaolukorra sunnil tehtud veesulgemise eest (r) tund 60,00 72,00

 

 

Täiendavad klauslid:

a. Kõiki teenuseid teostatakse teenuse pakkuja kütuse ning oskustöölis(t)ega.

b. Tellimuse täitmiseks kulunud aega arvestatakse 5-minutilise täpsusega. Minimaalseks tellimuse täitmise ajaks arvestatakse 20 (kakskümmend) minutit.

c. Teenustööde tasusid arvestatakse auto lahkumise hetkest AS’i Võru Vesi kontori juurest aadressil Ringtee 10 Võru. Väljaspool Võru linna teostatavate tööde korral on poolte kokkuleppel võimalik kehtestada teistsugune tasu arvestamise alguse aeg.

d. Kui töö tegemise käigus tekib vajadus objektilt lahkuda kütuse tankimiseks, materjalide toomiseks või mõnel muul tellimuse täitmiseks vajalikul põhjusel, siis selleks kulunud aeg arvestatakse tööaja hulka.

e. Hinnakiri ei sisalda tööde teostamisel kasutatud materjalide maksumust, nende eest tasub tellija täiendavalt.

f. Kui tellimuse järgi on vajalik töötamine väljaspool tööaega, rakendatakse juurdehindlust 50%.

g. Kui tellijale esitatakse hinnapakkumine, koostatakse arve hinnapakkumisest lähtuvalt.

h. Tellimus tuleb esitada kirjalikult (e-post või paberkandjal).

i. Liitumistasu suuruse arvutamise aluseks on Võru Linnavolikogu määrusega 10.04.2013 nr 11 kehtestatud “Võru linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri”.

j. Veearvestite taatlemise kord, AS Võru Vesi korraldus nr 1-3/6 06.09.2017.a.

l. Liitumisprojekti koostamise hind sisaldab projekti kooskõlastustasusid

m. AS Võru Vesi laboratoorium ei oma akrediteeringut

n. Projekti kooskõlastamise teenus hõlmab ehitusprojektide ja geodeetilise uurimistööde kooskõlastamist

0. Kaitsevöönd vastavalt Keskkonnaministri 16.12.2005 määrusele nr 76 “Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus”

p. Veekulu arvutatakse toru läbilaskevõime järgi arvestusega, et veerõhk torustikus on 2 bar-i. Minimaalseks koguseks võetakse veekulu, mis on võrdne 1. tunni vooluhulgaga. Vooluhulgad toruläbimõõdu järgi on toodud Tabelis nr 1.

r. Leppetrahv ajalise ületamise eest arvestatakse tunni täpsusega. Minimaalne leppetrahv ajalise ületamise eest on 1 tund.

Tabel 1. Vooluhulgad toruläbimõõdu järgi

 Toru  välisläbimõõt mm vooluhulk m³/h
 20 8,89
 25 15,81
 32  26,72
 40 40,48
 50  66,45
 63  119,59
 75  172,21
 90  246,73
 110  364,35
 125  478
 160  785,98