Reovesi

AS–ile Võru Vesi kuulub Võru linnas ja vallas kokku 2012. aasta seisuga:

• 96 km isevoolset kanalisatsioonitorustikku;

• 10 km survekanalisatsioonitorustikke;

• 39 reoveepumplat;

• 1 reoveepuhasti.

Kõik Võru linna ja osaliselt valla ühiskanalisatsiooni reoveed kogutakse kokku Roosi peapumplas asukohaga Kaare 27, kust pumbatakse edasi Võru linna reoveepuhastisse (Ringtee 10). 2009. aastal on rekonstrueeritu reovee peapumpla ning 2012 rekonstrueeritakse Vee tn reoveepumpla, mis on ühed suuremad pumplad Võru linnas. 2013. aastal on planeeritud veel Pikk tn reoveepumpla, kuhu voolavad nt Kose aleviku ja pooled Kubja piirkonna reoveed, rekonstrueerimine koos paari väiksema kompaktpumpla rekonstrueerimisega.

AS Võru Vesi kontorisse on loodud reoveepumplate kaughaldamise ja –juhtimise keskus, kust on võimalik jälgida pumplate tööd ning arhiveerida pumplate tööandmeid. Tulevikus on planeeritud kaugjuhtimise süsteemiga ühildada kõik olemasolevad ja rajatavad reoveepumplad.

Võru linnas puudub kaasaegne lahkvoolne sademevee ja reoveekanalisatsioonisüsteem, mistõttu satub reoveekanalisatsiooni satub paratamatult palju sademe– ja pinnasevett. Reovee vooluhulgad on väga muutlikud, varieerudes kuivade ilmade puhul 3500 m³/ööp ja suurte sadude ja kevadiste sulavete korral kuni 12 000 m³/ööp. Reovee koostis muutub analoogselt reovee vooluhulkadega – kuivade ilmadega on reovee koostis „kangem“ ja märgade ilmadega lahjem. Üheks olulisemaks eesmärgiks on Võru linnas oleva Kreutzwaldi tänava kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine lahkvoolseks süsteemiks (reoveekanalisatsioonil ja sadeveekanalisatsioonil mõlema eraldi torustikud). See vähendaks Võru linna reoveepuhasti ja ka linnas olevate pumplate hüdraulilist koormust.