Reovesi

AS–ile Võru Vesi kuulub Võru linnas kokku 2017. aasta seisuga:

• 76 km isevoolset ühiskanalisatsiooni peatorustikku, millest 10 km on survekanalisatsioonitorustikke;

• 37 reoveepumplat;

• 1 reoveepuhasti.

Kõik Võru linna ja osaliselt Võru valla ühiskanalisatsiooni reoveed kogutakse Võru reoveekogumisalalt kokku Roosi peapumplasse asukohaga Kaare tn 27, kust need pumbatakse edasi Võru linna reoveepuhastisse (Ringtee tn 10). 2009. aastal on rekonstrueeritud reovee peapumpla ning 2012. aastal on rekonstrueeritud Vee tn (kesklinna piirkond) reoveepumpla, mis on ühed suuremad pumplad Võru linnas. 2014. aastal on rekonstrueeritud veel Pikk tn reoveepumpla, kust pumbatakse edasi Võru valla ja pooled Kubja piirkonna reoveed.

AS Võru Vesi kontorisse on loodud reoveepumplate kaughaldamise ja -juhtimise keskus, kust on võimalik jälgida pumplate tööd ning arhiveerida pumplate tööandmeid. Tulevikus on planeeritud kaugjuhtimise süsteemiga ühildada kõik olemasolevad ja rajatavad reoveepumplad.

Reoveekanalisatsiooni satub paratamatult palju sademe– ja pinnasevett. Palju kanalisatsioonitorustikke on veel rekonstrueerimata ning kõrge pinnavee tõttu infiltreerub vesi pinnasest torustikesse. Reovee vooluhulgad on väga muutlikud, varieerudes kuivade ilmade puhul 3000 m³/ööp ja suurte sadude ja kevadiste sulavete korral kuni 15 000 m³/ööp. Reovee koostis muutub analoogselt reovee vooluhulkadega – kuivade ilmadega on reovee koostis kangem ja märgade ilmadega lahjem. Lähitulevikus tuleb rekonstrueerida vanad kanalisatsioonitorustikud ning tänavatele tuleb välja ehitada nõuetekohased sademeveesüsteemid. See vähendaks Võru linna reoveepuhasti ja ka linnas olevate pumplate hüdraulilist koormust.