Sadevesi

Sademeveesüsteemid kuuluvad Võru Linnavalitsusele, kes tegeleb nende opereerimise ja arendamisega. AS Võru Vesi tellimusel valmis 2006. aastal “Võru linna sademeveesüsteemide uuring ja perspektiivskeem”. Uuringus kaardistati ja uuriti olemasolevate sademeveesüsteemide olukorda. Perspektiivskeemi kohaselt vajaks Võru linn 2006. aasta seisuga üle 100 miljoni krooni sademeveesüsteemide korrastamiseks ja uute ehitamiseks. 2013.–2014. aastal peaks valmima Kreutzwaldi tänava uus sadeveekollektor, kuhu on võimalik juhtida ristuvate tänavate liigveed.