Sadevesi

Sademeveesüsteemid kuuluvad peamiselt Võru Linnavalitsusele, kes tegeleb nende opereerimise ja arendamisega. AS Võru Vesi tellimusel valmis 2006. aastal “Võru linna sademeveesüsteemide uuring ja perspektiivskeem”. Uuringus kaardistati ja uuriti olemasolevate sademeveesüsteemide olukorda. Perspektiivskeemi kohaselt vajaks Võru linn 2006. aasta seisuga üle 6 miljoni euro sademeveesüsteemide korrastamiseks ja uute ehitamiseks.

Võru linn kuulub üleujutusohuga piirkondade hulka.