Joogivee analüüsid

Joogivee analüüsid Võru linnas võetakse vastavalt Terviseameti Lõuna talituse Võrumaa esinduse poolt koostatud joogivee kontrolli kavale. Võru linna tarbijate kraanidest võtab joogivee analüüsid Terviseameti Tartu labori atesteeritud esindaja. Vee analüüsi teostab Terviseameti Tartu labor (EAK poolt akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga L019).

Allpool esitatud tabelis on toodud andmed 2011 aasta joogivee analüüside kohta (millistes piirides Võru linna joogivee kvaliteedinäitajad on ja missugused on Eesti Vabariigis ja Euroopa Liidus kehtivad piirnormid).

Täpsema info saamiseks palume pöörduda AS-i Võru Vesi tootmisosakonna poole telefonil 7822111.

 Joogivee süvaanalüüs Olevi tn 29 (analüüs on võetud 23.05.2012 ning analüüsitud Terviseameti Tartu labori poolt).

1. Mikrobioloogilised näitaja

 Näitaja  Ühik  Lubatud piirsisaldus Sisaldus Võru linna joogivees
 Coli-laadsed bakterid  PMÜ/100 ml  0  0
 Escherichia coli  PMÜ/100 ml  0  0

2. Indikaatorid

 Näitaja  Ühik  Lubatud piirsisaldus  Sisaldus Võru linna joogivees
 Värvus  mg/l Pt  Ebatavaliste muutusteta  0
 Hägusus  NHÜ  Ebatavaliste muutusteta  <1
 Lõhn  Palli  Ebatavaliste muutusteta  0
 Maitse  Palli  Ebatavaliste muutusteta  0
 pH  pH ühik  6,5 – 9,5  7,2 – 7,6
 Ammoonium  mg/l  0,5  <0,05
 Elektrijuhtivus  μS/cm  2500  469 – 509
 Raud  μg/l  200  <20 – 123
 Mangaan  μg/l  50  <10

 

3. Näitajad, milllele piirsisaldust ei ole kehtestatud

 Näitaja  Ühik  Sisaldus Võru linna joogivees
 Üldkaredus  mg-ekv/l  5,6