Võru Vesi AS pressiteade: Alustatakse Navi küla veetöötlusjaama laiendamise ehitustöödega

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogu rahuldas 30.03.2021 tehtud otsusega AS-i Võru Vesi poolt esitatud projekti „Navi küla puurkaev-pumpla laiendamine“ rahastamise taotluse.

Projekti eesmärgiks on seoses kõrge tarbimismahuga suurendada Navi küla puurkaev-pumpla tootlikkust, et tagada kõikidele klientidele igal ajal nõuetekohane kvaliteetne joogivesi. Puurkaev-pumpla laiendamisel rajatakse suurem veemahuti, kuhu kogutud puhastatud vett on võimalik kasutada lisaks ka hädaolukordadeks ja tuletõrje veevõtukohana. Projekti tulemusena vähenevad vee-ettevõtja kulud puurkaev-pumpla hooldusele ja remondile.

Projekti projekteerimistööd teostas 2020. aastal Infragate Eesti AS. Ehitustöid hakkab teostama riigihanke võitnud Miridon OÜ. Omanikujärelevalvet ehitustöödele teostab Keskkonnaprojekt OÜ. Tööd valmivad 2021. aasta oktoobri lõpuks.

Projekti maksumuseks kokku on 111 165,13 eurot, millele lisandub käibemaks. SA Keskkonnainvesteeringute Keskus finantseerib projekti 32 926,54 euroga. Projekt viiakse ellu koostöös Võru Vallavalitsusega.

AS Võru Vesi on määratud Võru vallas Navi külas vee-ettevõtjaks alates 2019. aastast. Kokku osutab AS Võru Vesi veeteenuseid 51 tegevuspiirkonnas.

AS Võru Vesi