Alustatakse Vilja tänava II etapi rekonstrueerimise ja Tartu tn sademeveetorustiku ehitustöödega

PRESSITEADE

10.08.2020

Alustatakse Vilja tänava II etapi rekonstrueerimise ja Tartu tn sademeveetorustiku ehitustöödega

 

AS Võru Vesi ja Võru Linnavalitsus on sõlminud riigihanke tulemusena konsortsiumiga Aigren OÜ ja Taristu Grupp OÜ hankelepingu Võru linnas asuva Vilja tänava II etapi rekonstrueerimistööde ja Tartu tn sademeveetorustiku ehitustööde teostamiseks. Varasemalt on koostatud ehitusprojektid, mille alusel juba Vilja tn I etapi töid teostatakse. Ehitustöid teostatakse Vilja tänaval Vabaduse tn ja Tartu tn vahelisel lõigul ning Tartu tänaval Vilja tänavast kuni Koreli ojani. Vilja ja Tartu tänavatele rajatakse uued sademeveetorustikud. Vilja tänavale ehitatakse kõnniteed ja haljastus. Mõlemad tänavad saavad uue sõidutee asfaltkatte.

Omanikujärelevalvet teostab ehitustöödele Infragate Eesti AS.

Torustike ehitustöid teostatakse Võru linna reoveekogumisala veemajandusprojekti raames ning töid toetab EL Ühtekuuluvusfond. Veemajandusprojekti maksumus on ca 250 tuhat eurot ja teede ehitusprojekti maksusus on ca 340 tuhat eurot. Tööd planeeritakse lõpetada 31.07.2021.

Ühtekuuluvusfondi „Võru reoveekogumisala veemajandusprojekt“ kogumaksumus on 14,6 miljonit eurot, millest toetuse osa 10,6 miljonit eurot. Kokku ehitatakse projekti raames aastatel 2019–2022 Võru linnas ja selle lähiümbruses Võru vallas 24,9 km veetorustikke, 31,8 km kanalisatsioonitorustikke, 13,3 km sademeveetorustikke ja 17 reoveepumplat ning laiendatakse Võru reoveepuhastit. Projekti aitavad ellu viia lisaks Ühtekuuluvusfondile Võru linn ja Võru vald, kes osaliselt rahastavad projekti omafinantseeringu.

 

AS Võru Vesi ja Võru Linnavalitsus