AS Võru Vesi õppusel „ Võrukael 2023“

Käesoleva aasta aprillis toimus Võrumaal suur kriisiõppus „ Võrukael 2023“, millest võttis osa üle paarisaja inimese erinevatest organisatsioonidest. Õppusest võttis osa ka AS Võru Vesi, kelle ülesandeks oli osalemine kriisikomisjoni töös elutähtsa teenuse pakkujana ja  vee- ja kanalisatsiooni teenuse tagamine Võru linnas ja teistes piirkondades elektrikatkestuse ajal ning joogivee mahuti toimetamine evakuatsiooni keskusesse.

Kolm ja pool aastat tagasi said Võru Vesi töötajad enda nahal tunda ulatuslikust elektrikatkestusest Võrumaa ja Põlvamaa teeninduspiirkondades. Võrreldes selle ajaga on ettevõte soetanud Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondi vahenditest kümmekond haagistel generaatorit, mida on võimalik vastavalt vajadusele kasutada erinevates piirkondades. Lisaks sellele on ettevõte soetanud reservkütuse mahuti ja veemahutid. Enamus rajatistel on täiendatud elektrisüsteemi, mis võimaldab ühendada generaatortoitele pumplaid ning teisi rajatisi.

Õppuse käigus saime harjutada kuidas liigub informatsioon erinevate organisatsioonide vahel, kui palju kulub aega teadete koostamiseks ja edastamiseks asjaosalistele, klientidele, koostööpartneritele jne. Õppuse käigus viisime üle generaatortoitele Võru veetöötlusjaama, Võru reoveepuhasti ja kõik suuremad reoveepumplad ning harjutasime veel rida tegevusi, mis on vajalikud kriisi ajal.

Õppus tõi välja kitsaskohad, millega peame tegelema lähiajal ning ka kohad mis toimisid hästi. Kokkuvõtteks saab öelda, et lihvimist vajab informatsiooni kiirem ja täpsem vahetus. Lahendamist vajab kitsaskoht, mis on seotud reovee puhasti üleviimisega generaatortoitele ning võimekuse suurendamine teenindamaks kriisi ajal ka teisi prioriteetseid asulaid, kus asuvad tervise- ja hooldekandeasutused.

Tänan kõiki meie töötajad ja koostööpartnereid, kes võtsid õppusest osa ja said hea kogemuse edaspidiseks. Arvan, et peame jätkama analoogsete õppustega tulevikus, et arendada enda oskusi ja teadmisi toimetulekuks kriisi situatsioonis ehk nii nagu ütleb Eesti vanasõna  „Mis Juku õppinud, seda Juhan ei unusta“

 

Juri Gotmans

AS Võru Vesi juhatuse liige.