AS Võru Vesi pressiteade: AS Võru Vesi jätkab 2024. aastal veetaristu investeeringute tegemist

2023. aastal lõppesid AS Võru Vesi jaoks mitmed suured investeerimisprojektid, mille raames rekonstrueeriti ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni taristut Võru- ja Põlvamaal. Kokku tehti eelmisel aastal investeeringuid veetaristusse 1,97 miljoni euro ulatuse. Valmis said Võru linnas ja vallas EL Ühtekuuluvusfondi projekti tööd, millega alustati juba 2018. aastal. Samuti sai rekonstrueeritud Võru linnas Pikk tn kanalisatsioonikollektor, mida kaasrahastati Eesti EL välispiiri programmist. Lisaks Võru Linnavalitsusega koostöös rajati Kalmuse tänavale uutele elamukruntidele liitumisvõimalused. Jätkati taastuvenergia tootmise suurendamist ehitades välja päikeseelektritootmise Pikk tn 6a reoveepumplale ning lisaks tehti veel mitmeid investeeringuid veetaristu uuendamiseks ja efektiivsemaks muutmiseks.

Eelmisel aastal alustati Võru linna uue veetöötlusjaama projekteerimis-ehitustöödega ning Tsiatsungõlmaa liitumiste välja ehitamisega alates Võru linnast. Alustatud projektide ehitustööd on planeeritud aastatel 2023–2025.

Täiendavalt soovib AS Võru Vesi koostöös kohaliku omavalitsustega Võru linnas rekonstrueerida Piiri tn sademeveepumpla ja ehitada välja sademeveetorustikud Karja tänavale ning Kaare tn piirkonda. Nende projektide elluviimiseks taotletakse 2024. aastal avanevast Keskkonnainvesteeringute Keskuse kombineeritud sademeveesüsteemide toetusmeetmetest rahastust.

2024. aastal jätkatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni uuendustöödega rekonstrueerides Kaare tn reovee peapumpla ja Võru reoveepuhasti vahelised survekanalisatsioonitorustikud ning Allika tn veehaarde ja Veski tn veetöötlusjaama vahelise toorveetorustiku. Mõlemad torustikud on ehitatud juba 70-ndatel ja nende tegelik eluiga on juba läbi. Samuti panustatakse taastuvenergia tootmisesse väikeste päikeseparkide rajamisega pumplate juurde, uuendatakse ka IT-lahendusi ning alustatakse uuringuid võimaliku biogaasi jaama planeerimiseks. Kokku on 2024. aastal AS Võru Vesi investeeringuid planeerinud 4,87 miljonit eurot, millest ca 2,1 miljonit eurot on Võru linna tehtavad investeeringud. Tegusat 2024. aastat!

 

AS Võru Vesi