AS Võru Vesi pressiteade: Võlsi külas ja Vana-Antsla alevikus alustatakse ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni töödega

Võru vallas Võlsi külas ja Antsla vallas Vana-Antsla alevikus alustab AS Võru Vesi veemajandusprojektide elluviimisega.

Võlsi küla endises suvilapiirkonnas, kus enamus hooneid on tänaseks ümber ehitatud elamuteks, projekteeritakse ja ehitatakse reoveekogumisalasse jäävatele kinnistutele välja ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni liitumisvõimalused. Kokku ehitatakse ca 2,5 km vee- ja
2,4 km kanalisatsioonitorustikku. Projekti maksumuseks on 975 940 eurot, millest KIK poolne toetus 439 173 eurot ehk 45%. Projekti eesmärk on lisaks keskkonnahoiule tagada kaasaegne ja kvaliteetne ühisveevärk ja
-kanalisatsioon ligi 170-le Võlsi küla elanikule. 2024. aasta kevadeks valib ehitusprojekt, mille alusel alustatakse suvel ehitustöödega.

Vana-Antsla projekti eesmärk on aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine. Projekti raames rekonstrueeritakse puurkaev-pumpla ja veetöötlusseadmed, ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustik, olemasolev reoveepuhasti likvideeritakse ja reovesi pumbatakse edaspidi läbi Kobela aleviku Antsla linna reoveepuhastisse. Projekt on vajalik, et tõsta piirkonna elukvaliteeti ja seeläbi tagada inimestele kvaliteedinõuetele vastav joogivesi, ühtlasi vähendada reostuse ohtu looduskeskkonnale ning tagada nõuetekohane reovee ärajuhtimine ja puhastamine enne loodusesse suunamist. Koostöös vallaga ehitatakse samaaegselt välja Tammiku tänav. Ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni projekti maksumuseks on 980 390 eurot, millest KIK poolene toetus 441 161,37 eurot ehk samuti 45%. Varasemalt on koostatud aleviku siseste torustike ehitusprojekt ja lähinädalatel alustatakse ehitustöödega.

Ehitustöid teostab mõlemas piirkonnas Wesico Project OÜ ja omanikujärelevalvet töödele teeb Korbovek OÜ. Tööde planeeritud lõpp on planeeritud 2025. aasta suvel.

Projektide elluviimist toetavad KIK, Võru vald ja Antsla vald.

AS Võru Vesi