AS Võru Vesi pressiteade: Võru linnas Pikk tn sai uue teekatte ja rekonstrueeritud kanalisatsioonitorustikud

 

 

 

2023. aasta juuli kuus alustati Võru linnas Pikk tänaval lõigus Jaama tn kuni Luha tn kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimistöödega. Tööde mahuks oli 732 m kanalisatsioonikollektori läbimõõduga 500 mm uuendamine sukkamise meetodil ning tänava äärsete kinnistute ühendamine kollektoriga. Kinnistuühendustorustikke ehitati 436 m. Projekti põhieesmärk oli parandada Võru linna ühiskanalisatsiooni kvaliteeti, rekonstrueerides torud probleemsel lõigul Pikal tänaval. Uute torude ehitamine võimaldab vähendada lekkeid, millega välditakse potentsiaalset ohtu põhjaveele. Samuti aitab torustike rekonstrueerimine parandada teenuse kvaliteeti ja ressursitõhusust.

Projekti täiendav laiem eesmärk on keskkonnateadlikkuse suurendamine ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni taristu parendamisel Võru linnas. Selleks korraldati Võru Gümnaasiumis õpilastele ja õpetajatele teabevahetust ja jagati veemajandust ja keskkonnateadlikust tutvustavaid infovoldikuid. Samuti vahetatakse projekti raames kogemusi ja teadmisi naaber maakonna vee-ettevõttega AS Põlva Vesi.

Partnerina projekti osales Võru Linnavalitsus, kes korraldas Pikk tänava teekatte ja platside asfaltkatte uuendamise. Kokku paigaldati üle 8 000 m2 asfaltkatet.

Projekti kogumaksumuseks kujunes kokku 683 453,46 eurot, millest toetusraha 299 991,39 eurot tagatakse Eesti EL välispiiri programmist ning ülejäänud summa 383 462,07 eurot finantseerivad
AS Võru Vesi ja Võru Linnavalitsus.

Projekti „Reconstruction of wastewater pipes in Võru town“ (Võru linnas reoveekanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine) kaasrahastas Eesti EL välispiiri programm.