AS Võru Vesi veeteenuste hinnamuutmisest

AS Võru Vesi eesmärgiks on pakkuda klientidele kvaliteetset teenust, tagada nõuetele vastav infrastruktuur, ressursside säästlik kasutamine ning majandada jätkusuutlikult.

AS Võru Vesi täna kehtivad veeteenusehinnad on Konkurentsiameti poolt kooskõlastatud otsusega 22.11.2022 nr 9-3/2022-051. Alates 01.01.2023 kehtivad Konkurentsiameti poolt kooskõlastatud veeteenusehinnad:

Vesi – 1,38 + km

Kanal – 2,23 + km

AS Võru Vesi on viimastel aastatel suures mahus uuendanud veeteenusega seotud taristut kõikides opereeritavates piirkondades. Kaasaegsed tehnoloogiad vajavad arendamist ja hooldust. Ettevõte on investeeringuteks kasutanud aktiivselt veesektorile eraldatud toetusi Ühtekuuluvusfondist ja KIK veemajanduse programmist. Kuna AS Võru Vesi opereerimispiirkonnad on väikesed ja asuvad hajali, siis tuleb ühe tarbija kohta hoida töös palju rohkem puurkaeve ja veetöötlussüsteeme ning reoveepuhastuslahendusi, kui näiteks Tallinnas, Tartus või Pärnus. Tehtud investeeringud tõstavad kapitalikulu osakaalu veeteenuse hinnas. Tehtud investeeringute kaudu saame pakkuda klientidele parema veeteenuse kvaliteedi ja keskkonnanõuete täitmise.

Samuti on viimase kahe aasta jooksul olnud märgatav tootmiskulude ja laenu intressikulude kasv.

Seoses eeltooduga on veeteenuse hinna muutmine möödapääsmatu, et jätkuvalt arendada ühisveevärki ja -kanalisatsiooni ning pakkuda kvaliteetset ja jätkusuutlikku teenust nii täna, kui ka kümnekonna aasta pärast. Sellest tulenevalt vee-ettevõte on pöördumas Konkurentsiameti poole taotlusega teenushinnad üle vaadata.

AS Võru Vesi on esitamas Konkurentsiametile hinnamuudatuse taotluse kus 1m3 vee hinnaks kavandatakse 1,68 + km ja 1m3 kanali hinnaks kavandatakse 2,67 + km. Kui arvestada keskmist leibkonnaliikme tarbimiseks kuus ca 2m3, siis kulu vee ja kanalisatsiooni teenusele koos käibemaksuga muutub 1,80 eurot kuus ehk kulu kuus koos käibemaksuga on 10,60 eurot. Peale veeteenuse hinna muutust moodustab veeteenuse kulu ühe leibkonnaliikme kohta Võru maakonnas alla 1% (OECD soovituslik ülempiir on 4% leibkonnaliikme sissetulekust).

Veeteenuse hinna arvutamisel lähtutakse Konkurentsiameti poolt välja töötatud metoodikast. Konkurentsiamet on väga detailselt määratlenud kulud ja tegevused, mida võib veeteenuse hinnas arvestada. Veeteenuse hinda saab lülitada järgmised kulud:

· põhjendatud tegevuskulud;

· investeeringud olemasolevate ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide jätkusuutlikkuse tagamiseks;

· keskkonnanõuete täitmisega seotud kulud;

· kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmisega seotud kulud;

· põhjendatud tulukuse vee-ettevõtja poolt investeeritud kapitalilt;

· ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine ja uuendamine.

AS Võru Vesi avaldab Konkurentsiameti tervikotsuse oma kodulehel koheselt, kui Konkurentsiamet on menetluse lõpetanud ja uue hinna kooskõlastanud.

AS Võru Vesi