Kastmisvee teenuse lõpetamisest

AS Võru Vesi on eelnevatel aastatel võimaldanud erandina füüsilisest isikust klientidele taotluse alusel kastmisvee maha arvamist ühiskanalisatsiooni juhitavast reoveest.

Lähtuvalt 2015. aastal ÜRO peaassambleel vastuvõetud ülemaailmse säästva arengu tegevuskava (aastani 2030) ühest eesmärgist, muuta veekasutus kõikides sektorites oluliselt tõhusamaks ja tagada magevee säästlik ammutamine ja kasutamine, on AS Võru Vesi otsustanud käesoleval aastal lõpetada tarbijatele kastmisvee mahaarvamise ühiskanalisatsiooni juhitavast reoveest.

Kraanivee ehk joogivee kasutamine kastmisveena ei ole keskkonnasäästmise ning veevarude hoidmise seisukohast jätkusuutlik lahendus ja sellest tulenevalt ei ole mõistlik seda kastmiseks soodustingimustel pakkuda. Joogivee kasutamine kastmisveena ohustab otseselt meie veevarusid. Vee-ettevõtjale on Kliimaministeeriumi poolt kehtestatud põhjavee varude kasutamisel piirmäärad, kui palju põhjavett tohib igast puurkaevust ammutada. See seab omakorda piirid sellele, kui palju elanikud tarbevett kasutada saavad. Kastmisest tulenev veekasutuse suurenemine põuaperioodidel võib panna proovile süsteemi võimekuse tagada inimestele tarbevesi ja tuua kaasa veevarude kahanemise ohtliku tasemeni. Joogivesi on väärtuslik piiratud ressurss, mida peab tarbima säästlikult, seda peavad mõistma nii vee-ettevõtted kui tarbijad. Joogivee tootmiseks läbib puurkaevudest võetud põhjavesi põhjaliku puhastusprotsessi, milles kasutatakse elektri-ja soojusenergiat ning inimressurssi. Kraanivee kasutamine kastmiseks suurendab keskkonna jalajälge.

Vee puhastamiseks kuluvat ressurssi saame kokku hoida, eelistades taimede kastmiseks kraanivee asemel vihmavett. Vihmavett saab koguda pikema perioodi jooksul juba kevadel. Lihtsa ja kõige keskkonnasäästlikuma lahendusena, soovitame soetada endale veemahutid ja nendesse vihmaperioodil vesi varuda. Ehkki esmakordselt tuleb investeerida vihmavee kogumismahuti või põhjalikuma süsteemi rajamiseks, toob see pikemas perspektiivis kasu nii tarbijale kui ka keskkonnale, sest kastmiseks eelistatakse taastuvat loodusressurssi. Seetõttu soovitame kõikidel oma klientidel koguda ja kasutada kastmiseks eelkõige vihmavett, mis on kõige keskkonnasäästlikum lahendus.

AS Võru Vesi on lõpetanud kastmisvee teenuse osutamise ning käesoleval aastal avaldusi vastu ei võta.