LIITUMISTASUTA LIITUMISE KAMPAANIA ÜHISVEE JA -KANALISATSIOONIGA

Lp kinnistu omanik

AS Võru Vesi annab teada, et alates 01.05.2013 kuni 31.10.2013 kehtib liitumistasuta liitumine ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga Võru linnas kõigile kinnistu omanikele, kelle kinnistule on välja ehitatud nõuetele vastavad liitumispunktid ning loodud võimalus liitumiseks ühisvee ja/või –kanalisatsiooniga.

Nõuetele vastavaks liitumispunktiks loetakse üldjuhul ühisveevärgiga liitumise korral kinnistu piiri juurde paigaldatud maakraani ja ühiskanalisatsiooniga kinnistu piiri juurde paigaldatud kanalisatsiooni vaatlustoru või vaatluskaevu. Kui kinnistule ei ole ehitatud välja liitumispunkte ja liitumispunktide välja ehitamiseks tuleb rajada täiendavad torustikud peatorustikust kuni kinnistu piirini, siis peab liituja tasuma liitumistasuna ehitatava torustiku maksumuse.

Liitumiseks tuleb esitada vormikohane liitumistaotlus AS Võru Vesi klienditeeninduses Lembitu 2a I korrusel või AS Võru Vesi kodulehel voruvesi.ee. Peale liitumistaotluse esitamist, väljastatakse vee–ettevõtja poolt liitujale liitumistingimused. Liituja peab ennem torustiku ehitamist kinnistule tellima liitumisprojekti, mille alusel saab ehitada kinnistusisese torustiku. Ennem torustiku ehitust tuleb esitada avaldus liitumislepingu sõlmimiseks ja sõlmida AS-iga Võru Vesi liitumisleping. Pärast torustike ehitust tuleb esitada vee-ettevõtjale ehitatud torustike kohta teostusmõõdistus ja avaldus teenuslepingu sõlmimiseks.

Liitumistasuta liitumine kehtib kõigile kinnistu omanikele, kes sõlmivad või on sõlminud liitumislepingu enne 31.10.2013 ning on lõpuni viinud liitumistoimingud, s.t. on välja ehitanud nõuetekohase kinnistu torustiku ja sõlminud vee-ettevõttega hiljemalt 31.10.2013 teenuslepingu.

Täpsem informatsioon liitumiste kohta on leitav AS Võru Vesi kodulehelt voruvesi.ee. Küsimuste korral palume pöörduda meie klienditeeninduse poole telefonil 782 1779 või 522 1779.

 

AS Võru Vesi