Taasavatakse toetusmeede eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamiseks

Mõned aastad tagasi avas Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) eraisikutele suunatud vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamise toetusmeetme, mille eesmärk oli tagada inimestele kvaliteedinõuetele vastava joogivee kättesaadavus ning reovee nõuetekohane kogumine ja puhastamine reoveekogumisaladel. Toetusmeetme kogumaht oli 17,37 miljonit eurot.
16. jaanuar 2023 taasavatakse eelmainitud toetusmeede. Avatavas voorus jagatakse ca 800 000 eurot toetust, millest hinnanguliselt jagub 300 taotluse rahuldamiseks.

Toetust saab küsida elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga või elamule kogumismahuti või omapuhasti rajamiseks või ümberehitamiseks piirkonnas, kus puudub ühiskanalisatsioon ning kus on teada, et ühiskanalisatsiooni lähima viie aasta jooksul ei rajata.

Toetust saavad küsida füüsilised isikud, kelle majapidamine asub keskkonnaministri poolt kinnitatud reoveekogumisalal. Omapuhasti rajamiseks või ümberehitamiseks antakse toetust elamutele, mis asuvad alla 2000 tarbijaga reoveekogumisalal.

Toetust makstakse standardiseeritud ühikuhinna alusel vastavalt rajatava torustiku pikkusele. Toetuse summad jäävad vahemikku 1132–3792 eurot. Taotlejal peab olema võimalus omaosaluse katmiseks. Taotlusi võetakse vastu kuni eelarve täitmiseni. KIK menetleb taotlusi esitamise järjekorras, sellele võib kuluda maksimaalselt 90 päeva, ning pärast rahastuse otsuse saamist on aega kuus kuud ehitustööde elluviimiseks ja KIK-ile lõpparuande esitamiseks.

AS Võru Vesi varasemate aastate kogemus näitab, et eraisikutel, kes soovivad seda toetust kasutada, on mõistlik pöörduda vee-ettevõtte poole nii kiiresti kui võimalik liitumistingimuste väljastamiseks. Kehtivad liitumistingimused on KIK-ile esitatava taotluse kohustuslik lisadokument. Ehitustöödega võib alustada alles pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist KIK-i poolt ja liitumislepingu sõlmimist AS-iga Võru Vesi. Tööd peavad olema lõpuni viidud kuue kuu jooksul peale rahastusotsuse tegemist. Liitumine on lõpuni viidud, kui on ehitatud torustikud, koostatud teostusjoonis ja sõlmitud vee-ettevõtjaga teenusleping.

AS Võru Vesi tegevuspiirkondades Võru- ja Põlvamaal saavad taotlusi KIK-ile esitada Võru (Võru linn ja Võru valla lähiümbrus), Väimela, Parksepa, Puiga, Orava, Lasva, Kääpa, Otsa, Sõmerpalu, Osula, Järvere, Haanja, Ruusmäe, Antsla, Kobela, Vana-Antsla, Kuldre, Uue-Antsla, Kanepi, Põlgaste, Saverna ja Krootuse reoveekogumisalade elanikud.

Toetuse saamiseks KIK-ist on võimalik esitada taotlus igal liitujal ise või volitada seda tegema AS Võru Vesi.

AS Võru Vesi pakub nn „võtmed kätte paketti“ – esitab kinnistu omaniku volituse alusel KIK-ile projekti rahastamise taotluse, ehitab torustiku liitumispunktist hooneni, teeb teostusmõõdistuse ja esitab KIK-ile lõpparuande. Toetuse saamiseks pöörduda AS-i Võru Vesi poole aadressil Ringtee tn 10 Võru linn, e-posti teel voru.vesi@voruvesi.ee või helistades telefonil 782 8334.

 

Aitame Teid asjaajamises!

Lisainfo toetuse kohta: www.kik.ee

AS Võru Vesi