Veeteenuste hinna muutus alates 01.10.2022

AS Võru Vesi teeninduspiirkondades kehtivad vastavalt Konkurentsiameti 29.08.2022 otsusele nr 9-3/2022-024 alates 01.10.2022 alljärgnevad teenusehinnad:

 • Tasu võetud vee eest 1,32 eur/m3;
 • tasu reoveeärajuhtimise ja puhastamise eest 2,10 eur/m3.

Hindadele lisandub käibemaks.

AS Võru Vesi veeteenuste praegused hinnad kehtestati 01.12.2017 ehk 4,5 aastat tagasi.

AS Võru Vesi pakub veeteenust Võrumaal ja Põlvamaal 51-s opereerimispiirkonnas. Võrreldes 2017. aastaga on teenindavate klientide arv kasvanud 3100 objektilt 4100-ni ning teenindavate opereeritavate piirkondade arv 35-lt 51-ni.

Ettevõtte põhieesmärk on pakkuda klientidele kvaliteetset teenust, tagada nõuetele vastav infrastruktuur ning ressursside säästlik kasutamine. Seoses ettevõtte laienemisega viimase üheksa aasta jooksul oleme muutnud struktuuri ja masinapargi kasutamist efektiivsemaks. Laienemisega seoses on optimeeritud juhtimiskulud, kasutusele on võetud keskne raamatupidamine, loodud on suuremad võimalused tööjõu spetsialiseerimiseks, tagades sellega rajatiste ja ehitiste nõuetekohase hoolduse. Ettevõttel on paremad võimalused omandada tööks vajalikke masinaid, seadmeid ja neid ka intensiivsemalt kasutada.

Kuna opereerimispiirkonnad on väikesed ja asuvad hajali, siis tuleb hoida töös ja arendada palju rohkem puurkaeve ja veetöötlussüsteeme ning reoveepuhastuslahendusi ühe tarbija kohta kui näiteks Tallinnas, Tartus või Pärnus.

AS Võru Vesi on aktiivselt kasutanud investeeringuteks Ühtekuuluvusfondist ja KIK Keskkonnaprogrammist saadavaid toetusi. Investeeringud tagavad parema teenuse kvaliteedi ja keskkonnahoiu.

Viimase aasta energiahindade ja tootmiskulude kasv on olnud märgatav. Sellest ja eelpool kirjeldatust tulenevalt ei olnud AS-il Võru Vesi võimalik enam kehtivate hindadega teenust pakkuda ning ettevõtte pöördus käesoleva aasta aprillis Konkurentsiameti poole taotlusega teenushinnad üle vaadata.

Veeteenuse hind arvutatakse lähtudes Konkurentsiameti poolt välja töötatud metoodikast. Konkurentsiamet on väga detailselt määratlenud kulud ja tegevused, mida võib veeteenuse hinnas arvestada. Alates 01.01.2022 tuleb kõikide piirkondade hinnad kooskõlastada Konkurentsiametis.

Veeteenuse hinda saab lülitada järgmised komponendid:

 • põhjendatud tegevuskulud;
 • investeeringud olemasolevate ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide jätkusuutlikkuse tagamiseks;
 • keskkonnanõuete täitmisega seotud kulud;
 • kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmisega seotud kulud;
 • põhjendatud tulukuse vee-ettevõtja poolt investeeritud kapitalilt;
 • ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine ja uuendamine.

Konkurentsiameti poolt kooskõlastatud veeteenuse hindade muutus alates 01.10.2022 (km-ta):

Alates 01.12.2017, eur/m3 Alates 01.10.2022, eur/m3 Muutus, eur/m3
Võru linn, Võru vald (v.a. Parksepa ja Väimela alevik, Puiga ja Navi küla), Antsla vald, Kanepi vald, Rõuge valla Haanja ja Ruusmäe küla
Tasu võetus vee eest 0,98 1,32 0,34
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 1,54 2,10 0,56
Kokku 2,52 3,42 0,90
Alates 01.01.2015, eur/m3 Alates 01.10.2022, eur/m3 Muutus, eur/m3
Võru valla Parksepa ja Väimela alevik, Puiga ja Navi küla
Tasu võetud vee eest 0,84 1,32 0,48
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 1,10 2,10 1,00
Kokku 1,94 3,42 1,48

*Veeteenuse hinnad kooskõlastati Võru Vallavalitsuse otsusega 24.11.2014 nr 239

Keskmiselt on arvestatud ühe leibkonnaliikme kohta veeteenuseid ca 2m3/ kuus. See tähendab, et ühe leibkonnaliikme kohta kasvab kulu kuus 2,16 – 3,55 eur, hind koos KM-ga.

Uue veeteenuse hinna alusel arvestatud leibkonnaliikme kulu veeteenustele moodustab 1,13% leibkonnaliikme sissetulekust (OECD soovituslik ülempiir on 4% leibkonnaliikme sissetulekust).

Veeteenuse hinna tõstmise põhjuseks on:

 • veeteenuse osutamise sisendkulude tõus (elekter, kütus, remondikulud, kasvavad intressimäärad, palgakulud jne);
 • piirkondade lisandumisega kaasnev kapitalikulude oluline kasv;
 • kaasaegsed tehnoloogiad vajavad investeeringuid, kuid tagavad parema teenuse kvaliteedi;
 • vee-ettevõtte kohustus tagada jätkusuutlik majandamine;
 • vee-ettevõtte kohustus keskkonnanõuete täitmiseks.

Seoses eeltooduga oli veeteenuse hinna muutmine möödapääsmatu, et arendada ühisveevärki ja -kanalisatsiooni ning pakkuda kvaliteetset ja jätkusuutlikku teenust nii täna, kui ka kümnekonna aasta pärast.

Konkurentsiameti tervikotsusega on võimalik tutvuda aadressil www.voruvesi.ee.

AS Võru Vesi

Konkurentsiameti 29.08.2022 otsus nr 9-3/2022-024