Joogivesi

Joogivee kvaliteet Võru linnas on väga hea ning kraanivesi sobib väga hästi janu kustutamiseks. 2017. aastal tarbijate kraanidest võetud veeproovid vastasid 100% seadusest tulenevatele kvaliteedinõuetele. Võru linnas kasutatakse joogiveeks ainult põhjavett, mis on tunduvalt paremini kaitstud kui pinnavesi.

Võru linnas on kokku 64 km ühisveevärgi peatorustikke, millest 75% on rekonstrueeritud. Kokku on ühisveevärgi veetorustikke koos kinnistute ühendustorustikega ca 90 km.

AS Võru Vesi saab tarbijateni jõudva joogivee kesk-devoni liivakihtides asetsevast veehorisondist. Puurkaevude sügavused ulatuvad 100 meetrist kuni 230 meetrini. Kokku pumbatakse puurkaevudest ühisveevärki ööpäevas 1300-1500 m3 vett.

Võru linnas varustavad kliente joogiveega viis puurkaevu. Enne tarbijateni jõudmist eraldatakse puurkaevuveest liivafiltrite abil üleliigne raud ja mangaan. Teiste näitajate poolest vastab kõigi puurkaevude põhjavesi joogivee nõuetele.

Võru linna joogivee puhastamine toimub Võru linnas Veski tn 3 (rekonstrueerimine lõpetati 2005. aastal) ja Põllu tn 9 (rekonstrueerimine lõpetati 2009. aastal) asuvates veetöötlusjaamades. Peale puurkaevudest pumbatava vee liivafiltrite läbimist pumbatakse puhastatud joogivesi veereservuaaridesse, kust edasi II-astme pumpadega juba ühtsesse ühisveevärki. Veetorustikus olevat rõhku kontrollib aadressil Lembitu tn 6 asuv veetorn (rekonstrueerimine lõpetati 2005. aastal). Selleks, et AS–i Võru Vesi Kubja piirkonna klientidel oleks piisav veesurve, kasutatakse veetorustikus oleva vee rõhu tõstmiseks aadressil Jalaka tn 11 asuvat rõhutõstepumplat (rekonstrueeriti aastal 2004).

AS Võru Vesi omab Keskkonnaameti poolt 30.12.2015 väljastatud vee-erikasutusluba nr L.VV/325657 tähtajatu kehtivusajaga.