Võru Vesi AS pressiteade: Võlsi külas on alustatud ühisveevärgi ja kanalisatsiooni ehitustöödega

AS Võru Vesi viib koostöös Võru vallaga Võlsi külas ellu veemajandusprojekti, millega ehitatakse endisesse suvilapiirkonda välja igale kinnistule liitumispunktid ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga. Projekti maksumuseks on 975 940 eurot, millest SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolne toetus 439 173 eurot.

Võlsi küla endises suvilapiirkonnas, kus enamus hooneid on tänaseks ümber ehitatud elamuteks, projekteeritakse ja ehitatakse reoveekogumisalasse jäävatele kinnistutele välja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumisvõimalused. Projekti eesmärk on lisaks keskkonnahoiule tagada kaasaegne ja kvaliteetne ühisveevärk ja -kanalisatsioon ligi 170-le Võlsi küla elanikule.

Tänaseks on valminud ehitusprojekt ja ehitamise töövõtja Wesico Project OÜ on alustatud ehitustöödega. Esmalt ehitatakse välja tänavatorustikud ning seejärel kinnistute liitumispunktid.

Liitujatel tuleb AS-ile Võru Vesi esitada vormikohane liitumistaotlus, mida on võimalik esitada vee-ettevõtte kodulehel www.voruvesi.ee või kontoris aadressil Ringtee tn 10 Võru linn. Liitumistaotluse alusel väljastab AS Võru Vesi liitujale liitumistingimused, kus on kirjeldatud liitumispunkti asukoht ja tehnilised nõuded kinnistu torustikele. Liitumistingimustega saab liituja tellida kinnistu torustike ehitamiseks ehitusprojekti, mida on võimalik tellida ka AS-ilt Võru Vesi (tuleb teha vastav märge liitumistaotlusesse). Kui ehitusprojekt on valmis, siis enne ehitustöid tuleb sõlmida liitumisleping, mille sõlmimise taotlust on võimalik samamoodi esitada AS Võru Vesi kodulehelt või kontoris.

Ehitustööd peavad vastama ehitusprojektile ning ehituse järgselt tuleb lasta geodeedil mõõdistada ehitatud torustikud ning esitada vormistatud teostusmõõdistus AS-ile Võru Vesi. Teostusmõõdistus on aluseks teenuslepingu sõlmimisel. Teenuslepingu sõlmimiseks tuleb esitada samuti vormikohane avaldus.

Täpsemalt on liitumisprotsess kirjeldatud AS Võru Vesi kodulehel: https://www.voruvesi.ee/kliendile/uuele-liitujale/.

Vastavalt AS Võru Vesi nõukogu otsusele vabastatakse ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni liitumistasust AS Võru Vesi tegevuspiirkondades füüsilisest isikust kinnistu omanikud, ühisomanikud või kaasomanikud kuni 31.12.2025 tingimustel, et varasemalt on välja ehitatud liituvale kinnistule ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumisvõimalused ning liituja on esitanud liitumistaotluse hiljemalt 30.06.2025. Kui Võlsi küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni taristule väljastatakse kasutusluba alles 2025 aastal, siis vastavalt AS Võru Vesi aktsionäride lepingule on tasuta liitumine ühe aasta jooksul selle kasutusloa väljastamisest.Vee-ettevõtja informeerib piirkonna elanikke kui kasutusluba on väljastatud ja mis kuupäevani on võimalik liitumistasuta liituda.

Liituja peab arvestama liitumisega seotud kuludega, milleks on liitumistingimuste väljastamine (28,21 eurot), ehitusprojekti koostamine kinnistu torustikule (liitumispunktist hooneni, 403,60 eurot) ning ehitustööd (ca 100-150 eur/m, lühikeste ühenduste korral min ca 2000 eur). Ehitustööde maksumus sõltub mitmest asjaolust, nt kui pikk on torustik, millised on taastamistööd (haljasala või teekate), palju on torustikul pöördepunkte, kui sügavale tuleb torustik ehitada jms.

Liitumisel tuleb arvestada, et teenuseid saab hakata tarbima alates sellest kui piirkonna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni torustikud on valmis, reoveepumplatele on Elektrilevi OÜ poolt välja ehitatud elektriliitumised ning Võru valla poolt väljastatud kasutusluba. Tööde planeeritud lõpp on 2025. aasta suvel.

AS Võru Vesi