Võru Vesi klienditeenindus Antslas!

AS Võru Vesi ajutine klienditeenindus Antsla Vallavalitsuses:

 22.04.2013 kell 9:00 – 16:00

 

Infoks lepingu sõlmijatele:

Teenusleping sõlmitakse kinnistu omanikuga, selle valdajaga või hoonestusõiguse alusel maakasutajaga või ehitise kui vallasasja omanikuga.

Teenuslepingu sõlmimiseks vajaminevad dokumendid:

1. avaldus teenuslepingu sõlmimiseks (täita vastav blankett, saab klienditeenindusest või AS Võru Vesi kodulehelt voruvesi.ee);

2. kinnistu omaniku isikut tõendav dokumendi (pass, ID kaart või autojuhiluba);

3. kinnistu omandit tõendav dokument (kinnistusameti kinnistamisotsus, notariaalne leping, vallasvara puhul ehitisregistri teatis);

4. volitatud isiku puhul peab esitama juriidiline isik notariaalse volikirja, füüsiline isik lihtkirjaliku volikirja;

5. kinnistu plaan (kinnistu piiride ja hoonetega);

6. kortermajades, kus puudub korteriühistu, peab esitama korteriomanike üldkoosoleku otsuse alusel valitud kaasomanike esindaja koosoleku protokolli ja esinduslepingu (täita vastav esinduslepingu blankett, võimalik saada klienditeenindusest);

7. varem sõlmitud leping (olemasolul).

NB! Kõikidest dokumentidest saab koopiaid teha klienditeeninduses kohapeal!

 

AS Võru Vesi