Liitumistaotlus

Teade  – tasuta ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumine kuni 31.06.2018.

AS Võru Vesi annab teada, et Antsla, Kanepi ja Võru (endise Sõmerpalu valla territooriumil) valla tegevuspiirkondades kehtib  ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumistasuta liitumine kuni 30.06.2018.

Selleks kuupäevaks peab olema liituja välja ehitanud kinnistupealsed torustikud ning sõlminud AS-iga Võru Vesi teenuslepingu.

Liitumiseks tuleb vee-ettevõttele esitada esmalt liitumistaotlus. Liitumise kohta täpsem informatsioon AS Võru Vesi kodulehelt www.voruvesi.ee.

Alates 01.07.2018 kehtib kõigis AS Võru Vesi tegevuspiirkondades liitumistasu.

Liitumistasu arvutatakse vastavalt Konkurentsiameti poolt 22.09.2015 kooskõlastatud AS Võru Vesi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumistasu arvutamise metoodikale.

Vee-ettevõtja vaatab esitatud taotluse läbi 30 kalendripäeva jooksul arvates selle esitamisest vee-ettevõtjale. Liitumistaotluse esitamisega võtab taotleja endale kohustuse tasuda vee–ettevõtjale liitumistingimuste väljastamise eest tasu vastavalt kehtivale teenustööde hinnakirjale.

1. Kinnistu omanik või valdaja
(ees- ja perekonnanimi või ettevõtte nimi / postiaadress / tel. /e-post)*
2. Kinnistu aadress
(tänav / maja–korter / linn / postiindeks)*
3. Objekti tüüp*
Muu
4. Liitumistingimuste tüüp* Uus liitumineTäiendav liitumineLiitumise tehnilise lahenduse muudatusTarbitava vee hulga suurenemineÄrajuhitava reovee hulga suurenemineMuu
Muu
5. Olemasoleva olukorra kirjeldus:
Korruste arv* 1-2-5üle 5
Korterite arv
Kelder* OnEi ole
Objekti veevarustus Linna ühisveevärkPuudubOma salvkaevOma puurkaevÜhendus ühisveevärgiga teise kinnistu/hoone kauduMuu
Muu
Objekti kanalisatsioon Linna ühiskanalisatsioonPuudubÜhendus ühiskanalisatsiooniga teise kinnistu kauduOma kogumiskaev/septik/imbkaev/imbväljakMuu
Muu
6. Taotleja või volitatud isik
(ees- ja perekonnanimi)*
Liitumistingimuste ja arve saamise aadress / tel. /e-post*
7. Avaldus liitumiseks* ÜhisveevärgigaÜhiskanalisatsiooniga
8. Objekti veevajadus (m3/ööp; l/h)*
9. Objektilt ärajuhitava reovee kogus (m3/ööp; l/h)*
10. Soovin tellida liitumisprojekti AS-ilt Võru Vesi* JahEi
11. Märkused


10. Projekt on vastavalt Ehitusseadustikule kohustuslik.
Liitumisprojekti tellimisel võtab taotleja kohustuse tasuda vee-ettevõtjale tasu liitumisprojekti koostamise eest vastavalt AS Võru Vesi kehtivale teenustööde hinnakirjale)


Lisad:

  • Kinnistu plaan (näidatud kõik olemasolevad rajatised ja nende ühendused tänavavõrkudega ning kavandatavate hoonete eeldatav paiknemine)
  • Isikut tõendava dokumendi koopia
  • Kinnistu omandit tõendava dokumendi koopia

Kohapeal koopia tegemise võimalus.