Liitumistaotlus

Vastavalt AS Võru Vesi nõukogu 05.06.2020 otsusele on pikendatud AS-i Võru Vesi tegevuspiirkondades Võru linnas, Võru vallas, Antsla vallas ja Kanepi vallas tasuta liitumise perioodi ühe aasta võrra kuni 31.12.2021 tingimusel, et tasuta liitumise saavad füüsilisest isikust kinnistute omanikud, ühisomanikud või kaasomanikud, kes on esitanud liitumise avalduse enne 30.06.2021 ja on sõlminud teenuslepingu hiljemalt 31.12.2021 ning varasemalt on välja ehitatud liituvale kinnistule liitumisvõimalus(ed).

Vee-ettevõtja vaatab esitatud taotluse läbi 30 kalendripäeva jooksul arvates selle esitamisest vee-ettevõtjale. Liitumistaotluse esitamisega võtab taotleja endale kohustuse tasuda vee–ettevõtjale liitumistingimuste väljastamise eest tasu vastavalt kehtivale teenustööde hinnakirjale.

1. Kinnistu aadress
(tänav / maja–korter / linn / postiindeks)*
2. Kinnistu omanik:
Nimi*
Isikukood/registrikood*
Postiaadress*
E-mail*
Telefon*
3. Taotleja või volitatud isik(täita kui ei ole omanik):
Nimi
Postiaadress
E-mail
Telefon
4. Avaldus liitumiseks* ÜhisveevärgigaÜhiskanalisatsiooniga
5. Liitumistingimuste ja arve saamine* e-postigakirja teel
6. Objekti tüüp*
Muu
7. Liitumistingimuste tüüp* Uus liitumineTäiendav liitumineLiitumise tehnilise lahenduse muudatusTarbitava vee hulga suurenemineÄrajuhitava reovee hulga suurenemine
8. Olemasoleva olukorra kirjeldus:
Korruste arv* 1-2-5üle 5
Korterite arv
Kelder* OnEi ole
Objekti olemasolev veevarustus* Linna ühisveevärkPuudubOma salvkaevOma puurkaevÜhendus ühisveevärgiga teise kinnistu/hoone kauduMuu
Muu
Objekti olemasolev kanalisatsioon* Linna ühiskanalisatsioonPuudubÜhendus ühiskanalisatsiooniga teise kinnistu kauduOma kogumiskaev/septik/imbkaev/imbväljakMuu
Muu
9. Soovin tellida liitumisprojekti AS-ilt Võru Vesi* JahEi
Projekteerimise järjekord alates taotluse esitamisest on 3 kuud
10. Soovin volitada AS-i Võru Vesi esitama KIK-ile liitumistoetuse taotlust ning korraldama kinnistu torustiku välja ehitamist
11. Märkused
Luban ASil Võru Vesi edastada minu andmed volitatud andmetöötlejale käesoleva liitumisprotsessi teostamiseks. Volitatud töötleja kasutab andmeid üksnes ASi Võru Vesi poolt taotletud konkreetsete tegevuste tegemiseks.


*Projekt on vastavalt Ehitusseadustikule kohustuslik.
Liitumisprojekti tellimisel võtab taotleja kohustuse tasuda vee-ettevõtjale tasu liitumisprojekti koostamise eest vastavalt AS Võru Vesi kehtivale teenustööde hinnakirjale)


Lisad, mida vee-ettevõte võib juurde küsida:

  • Kinnistu plaan (näidatud kõik olemasolevad rajatised ja nende ühendused tänavavõrkudega ning kavandatavate hoonete eeldatav paiknemine)
  • Isikut tõendava dokumendi koopia
  • Kinnistu omandit tõendava dokumendi koopia

Kohapeal koopia tegemise võimalus.