Liitumistaotlus

KIK poolne info alates 14.04.2021: Eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu toetusmeetme eelarve on täitunud.

Vastavalt AS Võru Vesi nõukogu 07.05.2021 otsusele on pikendatud AS-i Võru Vesi tegevuspiirkondades Võru linnas, Võru vallas, Antsla vallas ja Kanepi vallas tasuta liitumise perioodi ühe aasta võrra kuni 31.12.2022 tingimusel, et tasuta liitumise saavad füüsilisest isikust kinnistute omanikud, ühisomanikud või kaasomanikud, kes on esitanud liitumise avalduse enne 30.06.2022 ja on sõlminud teenuslepingu hiljemalt 31.12.2022 ning varasemalt on välja ehitatud liituvale kinnistule liitumisvõimalus(ed).

Võru linnas Ühtekuuluvusfondi projekti “Võru reoveekogumisala veemajandusprojekt” raames aastatel 2019 kuni 2022 rajatavate sademeveesüsteemiga füüsilisest isikust ja korteriühistu liitujad on liitumistasust vabastatud kuni 31.12.2025.

Vee-ettevõtja vaatab esitatud taotluse läbi 30 kalendripäeva jooksul arvates selle esitamisest vee-ettevõtjale. Liitumistaotluse esitamisega võtab taotleja endale kohustuse tasuda vee–ettevõtjale liitumistingimuste väljastamise eest tasu vastavalt kehtivale teenustööde hinnakirjale.

  1. Kinnistu aadress
  (tänav / maja–korter / linn / postiindeks)*
  2. Kinnistu omanik:
  Nimi*
  Isikukood/registrikood*
  Postiaadress*
  E-mail*
  Telefon*
  3. Taotleja või volitatud isik(täita kui ei ole omanik):
  Nimi
  Postiaadress
  E-mail
  Telefon
  4. Avaldus liitumiseks* ÜhisveevärgigaÜhiskanalisatsioonigaSademeveesüsteemiga
  5. Liitumistingimuste ja arve saamine* e-postigakirja teel
  6. Objekti tüüp* EramuTootmishooneKorterelamuÄrihooneMuu
  Muu
  7. Liitumistingimuste tüüp* Uus liitumineTäiendav liitumineLiitumise tehnilise lahenduse muudatusTarbitava vee hulga suurenemineÄrajuhitava reovee hulga suurenemine
  8. Olemasoleva olukorra kirjeldus:
  Korruste arv* 1-2-5üle 5
  Korterite arv
  Kelder* OnEi ole
  Objekti olemasolev veevarustus* Linna ühisveevärkPuudubOma salvkaevOma puurkaevÜhendus ühisveevärgiga teise kinnistu/hoone kauduMuu
  Muu
  Objekti olemasolev kanalisatsioon* Linna ühiskanalisatsioonPuudubÜhendus ühiskanalisatsiooniga teise kinnistu kauduOma kogumiskaev/septik/imbkaev/imbväljakMuu
  Muu
  9. Soovin tellida liitumisprojekti AS-ilt Võru Vesi* JahEi(tellin teiselt ettevõttelt)
  Projekteerimise järjekord alates taotluse esitamisest on 6 kuud
  2021. aasta AS Võru Vesi ehitustööde maht on täis. Arvestades, et KIK-i poolset toetust kinnistutorustike ehitamiseks võib jaguda ainult 2021. aasta sügiseni, siis AS Võru Vesi 2022. aastasse KIK-i toetusmeetmega töid hetkel ei planeeri. Seega ei ole enam võimalik uutel liitujatel volitada AS-i Võru Vesi KIK-iga suhtelemisel ning liitujal tuleb leida ise ehitaja ja esitada KIK-ile rahastamise taotlus.
  10. Märkused
  Luban ASil Võru Vesi edastada minu andmed volitatud andmetöötlejale käesoleva liitumisprotsessi teostamiseks. Volitatud töötleja kasutab andmeid üksnes ASi Võru Vesi poolt taotletud konkreetsete tegevuste tegemiseks.


  *Projekt on vastavalt Ehitusseadustikule kohustuslik.
  Liitumisprojekti tellimisel võtab taotleja kohustuse tasuda vee-ettevõtjale tasu liitumisprojekti koostamise eest vastavalt AS Võru Vesi kehtivale teenustööde hinnakirjale)


  Lisad, mida vee-ettevõte võib juurde küsida:

  • Kinnistu plaan (näidatud kõik olemasolevad rajatised ja nende ühendused tänavavõrkudega ning kavandatavate hoonete eeldatav paiknemine)
  • Isikut tõendava dokumendi koopia
  • Kinnistu omandit tõendava dokumendi koopia

  Kohapeal koopia tegemise võimalus.