Liitumistaotlus

Antsla ja Kanepi valdades liitujatel, kes esitavad liitumistaotluse päras 01.07.2020, tuleb tasuda liitumistasu, mis arvutatakse Konkurentsiametiga kooskõlastatud liitumistasu arvutamise metoodika järgi. Tasuta liitumine kehtib füüsilistele isikutele kui teenusleping on sõlmitud hiljemalt 31.12.2020.

Võru linnas ja vallas Võru reoveekogumisala territooriumil kehtib liitumistasuta liitumine füüsilistele isikutele kuni 31.12.2020.

Vee-ettevõtja vaatab esitatud taotluse läbi 30 kalendripäeva jooksul arvates selle esitamisest vee-ettevõtjale. Liitumistaotluse esitamisega võtab taotleja endale kohustuse tasuda vee–ettevõtjale liitumistingimuste väljastamise eest tasu vastavalt kehtivale teenustööde hinnakirjale.

1. Kinnistu aadress
(tänav / maja–korter / linn / postiindeks)*
2. Kinnistu omanik:
Nimi*
Postiaadress*
E-mail*
Telefon*
3. Taotleja või volitatud isik:
Nimi*
Postiaadress*
E-mail*
Telefon*
4. Avaldus liitumiseks* ÜhisveevärgigaÜhiskanalisatsiooniga
5. Liitumistingimuste ja arve saamine* e-postigakirja teel
6. Objekti tüüp*
Muu
7. Liitumistingimuste tüüp* Uus liitumineTäiendav liitumineLiitumise tehnilise lahenduse muudatusTarbitava vee hulga suurenemineÄrajuhitava reovee hulga suurenemine
8. Olemasoleva olukorra kirjeldus:
Korruste arv* 1-2-5üle 5
Korterite arv
Kelder* OnEi ole
Objekti veevarustus* Linna ühisveevärkPuudubOma salvkaevOma puurkaevÜhendus ühisveevärgiga teise kinnistu/hoone kauduMuu
Muu
Objekti kanalisatsioon* Linna ühiskanalisatsioonPuudubÜhendus ühiskanalisatsiooniga teise kinnistu kauduOma kogumiskaev/septik/imbkaev/imbväljakMuu
Muu
9. Soovin tellida liitumisprojekti AS-ilt Võru Vesi* JahEi
Projekteerimise järjekord alates taotluse esitamisest on 3 kuud
10. Märkused


*Projekt on vastavalt Ehitusseadustikule kohustuslik.
Liitumisprojekti tellimisel võtab taotleja kohustuse tasuda vee-ettevõtjale tasu liitumisprojekti koostamise eest vastavalt AS Võru Vesi kehtivale teenustööde hinnakirjale)


Lisad, mida vee-ettevõte võib juurde küsida:

  • Kinnistu plaan (näidatud kõik olemasolevad rajatised ja nende ühendused tänavavõrkudega ning kavandatavate hoonete eeldatav paiknemine)
  • Isikut tõendava dokumendi koopia
  • Kinnistu omandit tõendava dokumendi koopia

Kohapeal koopia tegemise võimalus.