Liitumistaotlus

Vastavalt AS Võru Vesi nõukogu otsusele vabastatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumistasust Võru linna, Võru valla, Antsla valla, Kanepi valla ja Rõuge valla AS Võru Vesi tegevuspiirkondades füüsilisest isikust kinnistu omanikud, ühisomanikud või kaasomanikud  kuni 31.12.2025 tingimustel:
1. varasemalt on välja ehitatud liituvale kinnistule ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumisvõimalus(ed) ehk AS Võru Vesi ei pea hakkama liitumiseks tegema täiendavaid ehituslikke töid ja kulusid;
2. liituja on esitanud liitumistaotluse hiljemalt 30.06.2025.

Võru linnas Ühtekuuluvusfondi projekti “Võru reoveekogumisala veemajandusprojekt” raames aastatel 2019 kuni 2022 rajatavate sademeveesüsteemiga füüsilisest isikust ja korteriühistu liitujad on liitumistasust vabastatud kuni 31.12.2025.

Vee-ettevõtja vaatab esitatud taotluse läbi 30 kalendripäeva jooksul arvates selle esitamisest vee-ettevõtjale. *Projekt on vastavalt Ehitusseadustikule kohustuslik.
Liitumisprojekti tellimisel võtab taotleja kohustuse tasuda vee-ettevõtjale tasu liitumisprojekti koostamise eest vastavalt AS Võru Vesi kehtivale teenustööde hinnakirjale)


Lisad, mida vee-ettevõte võib juurde küsida:

  • Kinnistu plaan (näidatud kõik olemasolevad rajatised ja nende ühendused tänavavõrkudega ning kavandatavate hoonete eeldatav paiknemine)
  • Isikut tõendava dokumendi koopia
  • Kinnistu omandit tõendava dokumendi koopia

Kohapeal koopia tegemise võimalus.