AS Võru Vesi pressiteade: AS-il Võru Vesi valmis viies päikesepark

AS Võru Vesi võttis kasutusele viienda päikesepargi, mis rajati Pikk tn 6a kinnistul asuva  reoveepumpla juure.

Rohepöörde raames väljakutsed vee-ettevõtetele ning heitlikud energiahinnad panevad ettevõtteid tegutsema, et otsida lahendusi eesseisvatele katsumustele. Vee-ettevõtted, kui energiamahukad ettevõtted, peavad leidma lahendusi, kuidas säästa ressursse ja kasutada võimalikult palju taastuvat energiat. Uus EL asulareovee puhastamise direktiivi projekt näeb ette, et üle 10 000 inimekvivalendi (ie) asulareoveepuhastile peab koostama energia auditi alates 2030. aastast ning uuendama auditit iga nelja aasta tagant. Teine nõue näeb ette, et üle 10 000 ie asulareoveepuhasti peab kasutama aastaks 2030 vähemalt 50% taastuvenergiat, 2035. aastal 75% ja 2040. aastal 100%. Kasutatavat taastuvenergiat peab tootma 5–10 km raadiuses reoveepuhastist. AS Võru Vesi poolt opereeritavatest puhastitest on Võru reoveepuhasti ainsana reostuskoormusega üle 10 000 ie.

Liikmesriigid ja valdkonna katusorganisatsioonid on teinud ettepanekud rakendada need muudatused 2–5 aastat hiljem, et valdkonna ettevõtted suudaks teha vajalikud tegevused nendeks muudatusteks. Kuid selgemast selgem, et varem või hiljem on vaja need muudatused ellu viia, et aeglustada kliimamuutusi.

Tuleviku eesmärke silmas pidades on AS Võru Vesi rajanud viimase kolme aasta jooksul viis päikeseparki, koguvõimsusega 200 kW, millega kaetakse üle 10% ettevõtte aastasest energia- vajadusest. Nendest 4 energiaparki asuvad Võru linnas ja üks Antsla vallas. Uut direktiivi projekti silmas pidades kasutatakse Võru reoveepuhastil 30% piirkonnas toodetud taastuvenergiat.

AS Võru Vesi juhatuse liikme Juri Gotmansi arvates tagavad investeeringud päikeseparkidesse stabiilsema energiahinna heitlikul energiaturu ajastul ning aitavad kaasa keskkonnahoiule.

Järgnevatel aastatel jätkab AS Võru Vesi väikeste energiaparkide rajamist energiamahukate rajatiste juurde Võru linnas ja teistes asulates, kus enamus toodetud energiast tarbitakse kohapeal.

AS Võru Vesi