AS Võru Vesi pressiteade: KIK toetab kahte Võrumaa veeprojekti

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) otsustas 2023. aasta veemajanduse programmist rahastada AS-i Võru Vesi kahte veemajandusprojekti kokku 880 334,37 euroga. Projektide eelarvestatud kogumaksumus koos omafinantseeringuga on 1,96 miljonit eurot.

Toetuse said:

  • Võru valla Võlsi küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamine, mille raames ehitatakse Võlsi reoveekogumisalale ühisveevärgi ja kanalisatsioonitorustikud koos kinnistute liitumispunktidega, piirkond ühendatakse Võru linna ÜVK taristuga.
  • Vana-Antsla aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitaristu rekonstrueerimine, mille raames rekonstrueeritakse aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustikud, reoveepumplad ja puurkaev-pumpla ning reovete juhtimiseks Antsla reoveepuhastisse ehitatakse Vana-Antslast Kobelani uus kanalisatsiooni survetorustik.  

Projektide eesmärgiks on klientidele kvaliteedinõuetele vastava joogivee tagamine ning klientidelt reovee ärajuhtimine ja puhastamine, millega vähendatakse keskkonnale osutatavat koormust.

Projekteerimis-ehitustööde ning omanikujärelevalve hanked on planeeritud läbi viia 2023. aastal ning projekteerimis- ja ehitustööd teostatakse aastatel 2024-2025.

Projektide elluviimist toetavad lisaks KIK-ile Võru vald ja Antsla vald.

AS Võru Vesi on Võrumaal ja Põlvamaal viies omavalitsuses tegutsev vee-ettevõte, kes osutab veeteenuseid kokku 52-s tegevuspiirkonnas.