Eraisikud saavad KIKi toetusel liituda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus pakub eraisikutele toetust ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks. AS Võru Vesi osutab oma teeninduspiirkonna inimestele abi taotlemisel ning liitumise välja ehitamisel.

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avas laiendatud eraisikutele suunatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise toetuse meetme. Võrreldes varasemaga saab taotleda vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks toetust ka alla 2000 inimekvivalendiga reoveekogumisaladel asuvatele kinnistutele, see suurendab toetuse taotlemise võimalust paljude inimeste jaoks.

Kogu taotlusvooru eelarve Eesti peale kokku on 17 miljonit eurot, taotlusi võetakse vastu kuni eelarve täitumiseni. Projekti abikõlblikkuse perioodi lõpp ei või olla hilisem kui 31. august 2023. Eelarvest on selle aasta aprilliks rahastusotsustega kaetud juba 7,6 miljonit eurot. Toetust antakse inimestele kvaliteetse joogivee kättesaadavuse suurendamiseks ning reovee nõuetekohase kogumise ja puhastamise kindlustamiseks keskkonnaministri kinnitatud reoveekogumisaladel.

Toetust saab taotleda kinnistusraamatusse kantud kinnisasja või hoonestusõiguse füüsilisest isikust omanik, ühisomanik või kaasomanik. Taotlejale kuuluva kinnisasja või hoonestusõiguse ühis- või kaasomanik ei tohi olla juriidiline isik.

Toetust saavad taotleda isikud, kelle majapidamine asub keskkonnaministri poolt kinnitatud reoveekogumisalal. Kas kinnistu asub reoveekogumisalal, on võimalik kontrollida KIK-i kodulehel oleva otsingumootoriga, samuti keskkonnaregistrist.

AS Võru Vesi pakub veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuseid järgnevatel reoveekogumisaladel: Võru (Võru linn ja Võru valla lähiümbrus), Väimela, Parksepa, Puiga, Orava, Lasva, Kääpa, Otsa, Sõmerpalu, Osula, Järvere, Haanja, Ruusmäe, Antsla, Kobela, Vana-Antsla, Kuldre, Uue-Antsla, Kanepi, Põlgaste, Saverna ja Krootuse. Moodustamisel on reoveekogumisalad Maaritsas, Valgjärvel, Kirumpääl ja Võlsil. Lisaks on muutmisel mitmete reoveekogumisalade piirid, millega tegeleb hetkel Keskkonnaministeerium. Juhime tähelepanu, et reoveekogumisalasse ei kuulu alati terve linn, asula või küla, seega soovitame kontrollida kinnistu kuulumist reoveekogumisalasse KIK-i kodulehel.

KIK toetab reoveekogumisaladel elamu ühendamist ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga või kogumismahuti rajamist või ümberehitamist ning alla 2000 tarbijaga reoveekogumisalal ka elamule omapuhasti rajamist või ümberehitamist. Kogumismahutitele ja omapuhastitele antakse toetust ainult piirkondadesse, kus puudub ühiskanalisatsioon ning kus on teada, et seda lähima viie aasta jooksul ei rajata. Ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooni ühendamist toetatakse juhul, kui selleks on võimalus olemas, aga kinnistu ei ole mingil põhjusel varem liitunud.

Toetuse suurus lähtub sarnaste ehitustööde keskmisest maksumusest ning sõltub rajatava torustiku pikkusest. Toetuste summad jäävad vahemikku 1132–3792 eurot.

Liitumiseks ühisveevärgi või/ja -kanalisatsiooniga peab liituja esmalt esitama AS-ile Võru Vesi vormikohase liitumistaotluse, seda saab teha meie kodulehel ja kontoris (Võru, Ringtee tn 10). Seejärel väljastatakse liitujale liitumistingimused, mis on aluseks liitumisprojekti koostamiseks. Juba peale liitumistingimuste väljastamist saabi KIK-ile esitada taotluse toetuse saamiseks. Ehitustöödega saab alustada pärast seda, kui KIK on teinud taotluse rahuldamise otsuse. Enne ehitustöid tuleb AS-ile Võru Vesi esitada liitumisprojekt ja sõlmida liitumisleping. Ühisveevärgiga ja/või -kanalisatsiooniga liitumine peab olema lõpuni viidud kuue kuu jooksul peale rahastusotsuse tegemist. Liitumine on lõpuni viidud, kui on rajatud torustikud, koostatud teostusjoonis, sõlmitud teenusleping  vee-ettevõtjaga ning esitatud KIK-ile toetuse saamise lõpparuanne.

Täpsemat informatsiooni toetusmeetme kohta saab KIK-i kodulehelt.

Toetuse taotluse võib esitada nii liituja ise kui AS Võru Vesi (taotleja volituse alusel*).

AS Võru Vesi pakub nn „võtmed kätte“ paketti – esitab KIK-ile rahastamise taotluse, ehitab torustiku liitumispunktist hooneni, teeb teostusmõõdistuse ja esitab KIK-ile lõpparuande.

Abi saamiseks palume pöörduda AS-i Võru Vesi poole aadressil Ringtee tn 10 Võru linn, e-posti teel voru.vesi@voruvesi.ee või helistades telefonil 782 8334.

Kui volitate AS-i Võru Vesi teostama kogu protsessi alustades taotlemisest, tuleb suurenenud töömahu tõttu arvestada ligikaudu 9–10 kuu pikkuse perioodiga.

Aitame Teid asjaajamisel!

AS Võru Vesi

Täiendav informatsioon KIK kodulehel