Võru reoveekogumisala veemajandusprojekt 2019-2023

 

 

 

 

 

 

Võru reoveekogumisala veemajandusprojekti kokkuvõte

Ühtekuuluvusfondi projekt: Võru reoveekogumisala veemajandusprojekt

Projekti nr: 2014-2020.7.01.18-1743

 

Projekti elluviimiseks ettevalmistavaid tegevusi hakkas AS Võru Vesi tegema juba 2017. aastal kui alustati Võru reoveekogumisala tehnoloogilise projekti koostamisega.

Projekti abikõlbulikkuse periood on 01.05.2019–31.12.2023 ehk 1705 päeva. Tänaseks on ehitustööd lõpetatud ja jäänud on veel väljamaksete tegemine ja lõpparuandluse esitamine projekti koordineerivale Keskkonnainvesteeringute Keskusele.

Projekti raames viidi läbi 19 hankemenetlust, mille tulemusena sõlmiti kokku 26 lepingut. Nendest:

 • 2 vee- ja kanalisatsioonitorustiku projekteerimis-ehitustööde lepingut Võru vallas Võrumõisa ja Navi elamupiirkondades;
 • 9 vee- ja kanalisatsioonitorustiku projekteerimis-ehitustööde lepingut Võru linna erinevatel tänavatel;
 • 1 Võru reoveepuhasti rekonstrueerimise projekteerimistööde ja 1 ehitustööde leping;
 • 8 Inseneri ja omanikujärelevalve teenuse lepingut;
 • Kriisiolukorraks generaatorite soetamise leping;
 • 1 projektijuhtimiste teenuse leping.

Projekti kogumaksumuseks kujunes 17 140 448,28 eurot + km, millest Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi (ÜF) projekti mõistes olid abikõlblikud kulud 16 606 382,33 eurot. ÜF poolne toetus kogu projekti maksumusest oli 11 768 971,63 eurot.

Maksumuselt suurim oli Võru reoveepuhasti rekonstrueerimise ja laiendamise ehitustööde leping, mille maksumus oli  3 296 349,78 eurot+km. Võru reoveepuhasti laiendamise tulemusena tõsteti reoveepuhasti reostuskoormus 15 000 ie-lt 23 000 ie-ni, lühiajaliselt suudab vastu võtta ka reostuskoormuse kuni 27 000 ie-d. Oluliselt parandati ka reoveesette käitluse võimekust, selleks ehitati uus settekäitlushoone koos võimsama mudapressi ja rasvamahutiga ning uus muda vastuvõtusõlm ja laiendati kompostväljakuid koos hoiustamise varjualustega.

Kokku rajati ja rekonstrueeriti üle 23 km veetoru ja üle 29 km kanalisatsioonitoru, millest omakorda üle 6 km oli survekanalisatsiooni toru ning 11 km sademeveetorustikke. Rajati ja rekonstrueeriti kokku 12 reoveepumplat. Soetati 11 elektrigeneraatorit, millest võimsaim on 192 kVA, mis tagab Võru reoveepuhasti töö elektrikatkestuse ajal. Lisaks soetati generaatorite kütuse hoiustamiseks 3 tonnine kütusemahuti. Soetatud elektrigeneraatoritega on võimalik töös hoida terve Võru reoveekogumisala veevärk ja kanalisatsioon elektrikatkestuste ajal ning kasutada  vajadusel neid ka teistes teeninduspiirkondades Võrumaal ja Põlvamaal.

Olulisena saab välja tuua, et paljud Võru linna torustiku ehitushanked viidi läbi ühishangetena Võru linnavalitsusega, mille tulemusena rekonstrueeriti paljud tänavad peale torude paigaldamist täies mahus, sh uuendati tänavavalgustus ja haljastust. Ühe ühishanke raames rajati lisaks veetorustikule ka kaugküttetorustik, millele oli Danpower Eesti AS saanud toetuse teisest sarnasest EL  ÜF toetusmeetmest.

Suurimateks väljakutseteks olid projekti perioodi jäänud COVID-19 pandeemia ja sõja algus Ukrainas, mis tekitasid probleeme tarneahelates ja põhjustasid märgatavat ehitushindade tõusu. Kallinemiste tõttu jäid ehitamata mitmetel tänavatel sademeveesüsteemid ning rekonstrueerimata kanalisatsioonikollektorid. Tegemata tööde teostamiseks otsitakse uusi toetusmeetmeid, alustatud on juba Pikk tn kanalisatsioonikollektori rekonstrueerimistöödega, mille elluviimist toetatakse Eesti EL välispiiri programmist (projekti nr ER203).

Projekti tulemused:

 1. veetorustike rekonstrueerimisel vähenes vanades torudes settinud raua edasikanne tarbijateni ning vähenesid veelekked;
 2. kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimisel vähenesid ummistused ja reoveepuhastile juhitakse vähem infiltreerunud pinnasevett;
 3. uutele liitujatele on tagatud võimalus joogivee kvaliteedinõuetele vastava joogivee tarbimiseks;
 4. uute kanalisatsiooni liitumispunktide rajamisega tagatakse elanikele võimalus liituda kanalisatsiooniteenusega. Uute liitumisvõimaluste loomisel väheneb kogumismahutite kasutamine. On võimalik, et kasutusel olevad mahutid ei ole vettpidavad ning reovesi imbub pinnasesse;
 5. Reoveepuhasti laiendamisega tagatakse peale projekti lõppu täiendavalt tekkiva reovee nõuetekohane puhastamine.
 6. mudatöötluse rekonstrueerimisega Võru linna reoveepuhastil tagatakse täiendav võimekus jääkmuda vastuvõtmiseks ja töötlemiseks kogu AS Võru Vesi teeninduspiirkonnas;
 7. soetatud elektrigeneraatoritega on võimalik Võru reoveekogumisalal Võru linnas ja linna ümber vallas tagada ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni toimepidevus;
 8. sademevee kokku kogumine ja ärajuhtimine vähendab sademevee juhtimist reoveepuhastile ja vähendab linna tänavatel üleujutusriske.

Projektiga hõlmatud tänavad:

Võru linnas – Roosi, Jõe, Tartu, L. Koidula, Kalevipoja, Vabaduse, Liiva, Petseri, Vilja, Tööstuse, Luha, Jüri, Koreli, Loo, Niidu, Olevi, Lille, Piiri, Turba, Liitva, Lauluväljaku, Laane, Kraavi, Okka, Aasa, Ringtee, Männiku, Kanarbiku, Ekspordi, Raami, F. R. Kreutzwaldi, Põllu, Roopa, Lühike tn;

Võru vallas – Ehitaja tee, Loodi tee, Kellu tee, Vasara tee, Võrumõisa tee, Võrumõisa põik, Mustjärve tee, Mustjärve põik, Konnametsa tee, Nöörimaa tee, Jugapuu tee, Vuti tee, Paakspuu tee, Kure tee, Kuldnoka tee, Pääsukese tee, Linavästriku tee, Seedripuu tee, Lodjapuu tee, Lõokese tee, Öökulli tee, Pihlapuu tee, Kuslapuu tee, Kõivupuu tee, Nöörimaa põik, Niinepuu tee, Konnametsa põik, Kõrgemäe tee, Konnametsa-Roo tee.

Suur tänu EL Ühtekuuluvusfondile, Võru linnale, Võru vallale , AS Võru Vesi töötajatele ja kõikidele koostööpartneritele, kes antud projekti elluviimist toetasid!

 

AS Võru Vesi